КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української літератури 10 КЛАС 2016-2017 н.р

Українська література 10 клас

Класи 10
Семестри І ІІ
  Рівень стандарту,

академічний

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

 

 

1

 

 

2

3

 

 

1

 

 

2

Уроки розвитку мовлення* 2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання 1 1
Перевірка зошитів 4 5

Зміст Дата
1 ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.

Українська література др. пол. ХІХ ст. в контексті розвитку суспільства певного часу. Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «Громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії (Я. Щоголев, І. Манжура, В. Самійленко), прози, драматургії.

2 Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко). Її загальна характеристика. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка.

ТЛ: соціально-побутова повість, поглиблення поняття про реалізм.

3 Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.
4 Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: Засоби змалювання комічного. РМ. Письмова творча робота за повістю

5 Панас Мирний (П. Рудченко). «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.

6 Перший соціально-психологічний роман в українській літературі, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. ТЛ: соціально-психологічний роман.
7  Широта представлення народного життя.
8 Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.
9  Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.
10  Контрольна тестова робота № 1.  ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст. І. Нечуй-Левицький. П.Мирний.
11 Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І. Франко). Перші театральні трупи М. Кропивницького та М. Старицького (1882–1883), їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та український театр. Тісний зв’язок театру з музикою.
12 Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Створення професійного театру «Руська бесіда» в Галичині (1864). Роль І. Франка у становленні національного професійного театру. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.
13 Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава Чалий»). І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору
14 Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі. Значення творчості І. Карпенка-Карого.
15
Михайло Старицький. Життя і творчість митця. Багатогранність діяльності. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького. Його художня проза. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті «Облога Буші».
16 Багатопроблемність твору. Образи та символи в ньому, особливості характеротворення, функція картин природи.
17
Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства «Просвіта». Тематика поетичних творів.

Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка – «робітника без одпочину» на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози.

18 Оповідання «Каторжна». Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.
19 Позакласне читання. Література рідного краю Б.Грінченко. Оповідання.
20 Контрольна тестова робота № 2. Українська драматургія. І.Карпенко-Карий. М.Старицький. Б.Грінченко
21
 Іван ФРАНКО. Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книжки та пра­вд. Франко-перекладач. Значення творчості для роз­витку української літератури, у пробудженні націо­нальної самосвідомості. Творчість І. Франка в музиці. Франко і світова література.
22
Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»). ТЛ: гімн.

23 Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся  мені…».  Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.   2 поезії напам’ять (на вибір)
24  Виразне читання Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією «Зів’ялого листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.
25  «Декадент» – поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.                     
26 Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Пролог до поеми – заповіт українському народові.
27 Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національ­ної свідомості, історичної пам’яті.
28 Проза І. Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм. Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації.Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели. ТЛ: поняття про модернізм.
29 Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру. («Украдене щастя»).Значення творчості І. Франка, її актуальність.
30 Контрольний твір за мистецькою спадщиною І.Франка
31 Контрольний твір за мистецькою спадщиною І.Франка
32 Контрольна тестова робота № 3.  І.Франко
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1910-х років
33
Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах «З-над хмар і з долин», угрупування «Молода муза» – зв’язок із  зарубіжною літературою, «нова школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть.
34 Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.
35 Психологічна новела «Іntermezzо» з жанровими оз­наками «поезії в прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.
36 Психологічно перекон­ливе розкриття внутрішнього стану людини. Симво­лічні образи, ускладнені метафори. Поетика імпресіо­нізму.
37 Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дій­сністю.
38 Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи твору.
39 Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.
40 Ольга КОБИЛЯНСЬКА Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви.
41 «Земля» – психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари. Модерністське трактування сакрально-містичного зв’язку людини із землею.
42 Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства.
43 Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка – уособлення цінності народної моралі, Сава і Рахіра – духовної деградації.

РМ. Цитатна характеристика героя  (усно)

44 Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни).
45   Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської.
46 Контрольна тестова робота № 4. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1910-х років  М.Коцюбинський. О.Кобилянська.
47 Василь СТЕФАНИК . Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. ТЛ: експресіонізм
48 Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.
49 Леся Українка (Лариса Косач).  Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.
50 «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.

Напам’ять «Contra spem spero!»

51 Виразне читаня. Громадянська лірика («І все-таки до тебе думка лине…»). Пейзажна та інтимна лірика («Стояла я і слухала весну…», «Хвиля», «Уста говорять: “Він навіки згинув!..”»).
52 Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.
53
Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.
54 Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.
55 Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.
56 Художні особливості драми-феєрії.
57 Контрольний твір за творчістю В.Стефаника або Л.Українки
58 Контрольний твір за творчістю В.Стефаника або Л.Українки
59 Контрольна тестова робота № 5. В. Стефаник. Л.Українка.
60
Микола ВОРОНИЙ. Життя і творчість, багатогранна діяльність.

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.  Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» («Іванові Франкові»).

61 Єдність краси природи і мистецтва («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»). РМ. Письмова творча робота  (за поетикою віршів М. Вороного). ТЛ: символізм.  Напам’ять «Блакитна Панна»
62
Олександр ОЛЕСЬ (Олександр КАНДИБА). Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»). Прагнення гармонії людини і природи («Чари ночі»). Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..») Напам’ять «Чари ночі».
63 Символізм драматичного етюду «По дорозі в Казку».  Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. ТЛ: драматичний етюд.
64 Проблема вождя і маси. Лідер – духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.
65
Володимир ВИННИЧЕНКО. Життя і творчість, громадська і політична діяльність.

Прозові і драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина». Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.

 ТЛ: неореалізм

66

 

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ Панни – утілення ідеї вічної жіночності, краси. ТЛ: психологічна драма
67

 

Імпресіонізм новели. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.
68

 

Позакласне читання   Новаторство В.Винниченка у жанрі фантастичного роману (за твором  «Сонячна машина»).
69

 

Урок-підсумок. Бесіда про вивчені твори української літератури.
70 Контрольна тестова робота №  6. М.Вороний. О.Олесь. В.Винниченко.

Вдячна, що користуєтесь моїм сайтом

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас