Методичні рекомендації щодо використання сучасних електронних освітніх ресурсів та технологій у процесі викладання української мови та літератури

«Діти мають здобути в школі уміння і компетентності ХХІ століття, які узгоджені країнами Європейського Союзу, і які потрібні сьогодні сучасному українцю. Окрім знання рідної, державної і іноземних мов, інформаційних технологій, вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової грамотності і підприємництва. Нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи» – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.                     

ХХІ століття – час прискореного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасний учитель має вільно володіти ІКТ, щоб не просто передавати знання наступним поколінням,  а й навчити якісно користуватися новітніми технологіями. Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Електронні освітні ресурси перетворюються на визначальний чинник систем навчання, а їх застосовування стає істотною умовою трансформації педагогічної діяльності.

Під ЕОР (електронні освітні ресурси) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені в комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

Електронні освітні ресурси – не доповнення до уроку, а складова частина навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності учнів і вважається одним із головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

Структура електронних освітніх ресурсів забезпечує можливість ефективного досягнення навчально-виховної мети, і, у залежності від функціонального призначення, включає такі елементи: змістову частину, програмну частину, методичні рекомендації для вчителя, методичні рекомендації для учня.

Корисними для вчителя-словесника є такі електронні ресурси:

– навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

– методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

– навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

– допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

– контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

Застосування таких освітніх ресурсів на уроках української мови і літератури передбачає інтенсифікацію навчання, поглиблення знань, розвиток креативного мислення, формування вмінь адаптуватися до будь-якої ситуації спілкування.

На відміну від традиційних методик, де вчитель дає й вимагає певні знання, під час проведення уроку з використанням освітніх електронних ресурсів  підвищується інтерес школярів до уроку, що, безсумнівно, допомагає активізувати як інтелектуальну, так і творчу діяльність дітей, адже інформація, яку подано на екрані – образна і краще засвоюється, ніж текстова.

Використання комп’ютера сприяє підвищенню мотивації до вивчення гуманітарних дисциплін, розвиває наочно-образне мислення, моторні і вербальні комунікативні навички учнів. Використання освітніх електронних ресурсів у викладанні гуманітарних дисциплін дає можливість закріпити такі вміння і навички: пошук, виділення, аналіз, структурування необхідної інформації; інтеграція інформації з різних галузей знання; вміння самостійно працювати та організовувати себе; уміння працювати в команді; уміння виступати перед аудиторією; почуття художнього смаку, міри.

Електронні освітні носії стають у пригоді і в тому випадку, коли з тих чи інших причин бібліотеки не в змозі забезпечити учнів потрібною літературою. На сьогодні існує безліч он-лайн бібліотек, велику кількість художніх, наукових та науково-популярних книг і журналів можна знайти у соціальних мережах та на форумах. Дякуючи електронним підручникам розширюється доступ дитини до інформації.

Учителі-філологи можуть використовувати в роботі електронні бібліотеки:  http://www.ae-lib.org.ua/

http://lib.com.ua/

http://www.chtyvo.org.ua/

У процесі вивчення української літератури при підготовці мультимедійних уроків варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, сайти, рекомендовані Міністерством освіти і наук України:

www.poetryclub.com.ua/ –  сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

http://poetry.uazone.net/ – українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

www.lib.proza.com.ua/ – твори  сучасних українських і зарубіжних авторів;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ століття та інші.

Широкого застосування набули візуальні та звукові фрагменти уроку (кіно, мультфільми, буктрейлери, відеоролики та інше). На файлообміннику YouTube можна знайти безліч цікавих відеосюжетів, які стосуються як окремих персоналій української літератури, так і художніх творів.  Відеофрагменти  можна підготувати (завантажити) завчасно або переглянути прямо на уроці в режимі он-лайн. Взагалі їх може зробити кожен учитель, якщо він уміє працювати в програмі Mave Maker чи Pinnacle Studiо, необхідно лише знайти потрібний текстовий матеріал: книги, путівники, картинки, фотографії, відео, іншу інформацію в Інтернеті.

Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості, інтеграції інформації цифрового характеру (тексти, графіка, анімація), візуального зображення (відео, фотокартки, картинки), звуку (мова, музика). Імітаційне моделювання з аудіовізуальним зображенням допомагає замість абстрактного опису дати адекватне уявлення про реальні чи, навіть, уявні речі. Застосування мультимедійних проектів «Літературний портрет», до якого входять документи, фото, таблиці, ілюстрації, аудіо та відео фрагменти, скомпоновані відповідно до циклу уроків за розділами чи творчістю окремих письменників, є яскравим, динамічним, результативним, цікавим для учнів, а тому ефективним для засвоєння знань.

Застосування відеорозповідей, віртуальних екскурсій на уроках літератури дає можливість «проникнути» до певних історичних місць, музеїв: Полтавського державного літературно-меморіального музею П.Мирного, І.Котляревського, Національного музею Т.Шевченка, Чернігівського літературно-меморіального музею заповідника М.Коцюбинського та інших.

Електронні освітні ресурси дозволяють проводити більш повноцінні практичні заняття – від віртуального знайомства з письменником до роботи експериментальної, проведення перевірки власних знань, умінь, навичок. LearningApps.org (http://learningapps.org/ ) – он-лайн сервіс, який дозволяє створити інтерактивні вправи.

Для створення дистанційного та переверненого навчання доречним буде використання сервісу для створення електронної стіни Padlet (https://padlet.com/ ).

Вивчення української мови і літератури має свої особливості:
у кожному класі потрібно застосовувати певні електронні ресурси. Наприклад, для 5 класу найкраще підходить використання ребусів, кросвордів, цікавих завдань. Для цього можна використовувати http://puzzlecup.com/croswordru.  Цей сервіс допоможе без особливих старань скласти свій кроссворд.

У старших класах можна ускладнювати завдання і, відповідно, застосовувати складніші програми і сервіси :

– інтерактивні вправи у SmartNotebook;

– створення презентацій в Power Point, Prezi тощо;

– створення схематичної наочності з VideoScribe;

– створення ряду інтерактивних вправ, завдань, відповідно до теми, що вивчається  (використання дошки оголошень Padlet);

– створення відео в Movie Maker;

– створення асоціативних рядів за допомогою ресурсу Tagul.

Рекомендуємо залучати учнів до створення електронних видань тому, що це:

 • прояв самостійної креативної діяльності учнів;
 • виховує звичку та потребу в постійному використанні у навчанні комп`ютерних технологій;
 • під час редагування та форматування учень неодноразово звертається до навчального матеріалу, що сприяє міцному засвоєнню предмета.

Однією з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в начальному процесі є web-квест. Технологія web-квесту спрямовує роботу вчителів на впровадження нових наукових ідей, методик, технологій, формування практичного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми. Веб-квест дозволяє не тільки підвищити мотивацію учнів до вивчення навчальної дисципліни, а й вчить учнів розв’язувати  проблемні ситуації й працювати в команді для досягнення спільної мети.

Актуальними на сьогодні є електронні освітні сервіси, застосування яких у навчальній та позакласній роботі сприяє підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу, ініціативності та вмотивованості учнів.

Ресурс зі створення інтерактивних зображень ThingLink https://www.thinglink.com/ дозволяє створювати мультимедійні плакати, на які наносяться маркери. При наведенні на них з’являється мультимедійний контент.

За допомогою сервісу Thinglink можна створювати різні освітні матеріали, наприклад:

 • комплектиелектроннихдидактичнихматеріалівдо уроку;
 • технологічнісхемидлявиконання певного видузавдань;
 • мультимедійніконспектилекцій;
 • тематичнізбірникиресурсіввмережі Інтернет тамедіа колекції;
 • маршрутнікартиабокартиподорожей;
 • інтерактивніплакатиу вигляді проектівз певної тематики тощо.

Використання сервісу Thinglink сприяє:

 • організації проектної тадослідницькоїдіяльності учнів;
 • представленню результатівколективної та індивідуальної роботи;
 • проведенню веб-конкурсів, інтерактивнихігор абовікторинта ін.

Також корисними є сервіси:

 1. Сервіс для створення фотофільмів http://fotofilmi.ru – показ та відображення фотографій супроводжується спеціальними ефектами, анімацією, текстовими коментарями та музикою.
 2. Створення он-лайн презентацій http://ru.calameo.com http://www.slideboom.com  соціальні сервіси, які дозволяють конвертувати презентації рower point у форматі flash та призначені для зберігання й подальшого особистого та загального їх використання.
 3. Створення навчальних пазлів http://www.jigsawplanet.com – сервіс дозволяє зробити збирання пазлів доступним та простим.
 4. Методика фішбоун (схема «риб’ячий скелет») http://www.classtools.net допомагає структурувати  будь-який процес, ідентифікувати можливі причини проблем.
 5. Візуалізація рефлексії за ключовим словам «хмарка тегів» http://www/wordle.net створює «хмарку» із тексту, який вводить користувач.
 6. Побудова шкали часу http://timetoast.com http://www.slideshare.net  http://www/dipity.com  власна інтерактивна хронологічна шкала часу наповнена фотографіями, текстами та ілюстраціями.
 7. Проведення мозкового штурму з використанням візуальних засобів http://en.linoit.com допомагає структурувати ідеї, думки та припущення, які виникли спонтанно.

Звертаємо увагу, що незважаючи на досить велику кількість освітніх ресурсів у мережі найбільш ефективними саме для учнів є ресурси, максимально наближені до потреб учнів, тобто ті, що створюються та підтримуються на рівні навчального закладу, навчального предмета, утворюючи додатковий зв’язок між учнями та вчителем, учнем й учнями, учнями та суспільством. Таким ресурсом може стати персональний сайт учителя.

Таким чином, персональний веб-сайт учителя може виконувати наступні функції:

– створення навчального міні-середовища;

– поширення власного педагогічного досвіду;

– підвищення власного фахового рівня;

– підвищення рівня володіння засобами ІКТ;

– можливість зробити навчально-виховний процес гнучкішим за рахунок більш мобільного управління;

– розміщення навчальних матеріалів (програм, планів, контрольних запитань до заліку та тематичного оцінювання);

– допомога учням у самостійній роботі та підготовці домашнього завдання;

– можливість для учнів на відстані отримувати навчальний матеріал;

– спілкування учнів з однокласниками та безпосередньо з учителем.

Рекомендуємо для консультування учнів (особливо в дні епідемій), а також поглибленого вивчення окремих тем, проведення вебінарів. Вебінар буде успішним, якщо під час його проведення будуть використовувати нові факти, пропонуватимуться для обговорення проблемні питання та ситуації з реального життя.

Вважаємо, що систематичне використання електронних засобів навчання допоможе вчителям реалізувати такі завдання:

 • урізноманітнити форми подання інформації;
 • урізноманітнити види навчальних завдань;
 • допомогти учням «зануритися» в художній простір твору;
 • забезпечити зворотний зв’язок, який може бути реалізований завдяки діалогічній взаємодії учень – учитель;
 • розширити можливості самостійної діяльності;
 • забезпечити індивідуалізацію навчального процесу;
 • використовувати ігрові прийоми навчання;
 • застосувати різні види навчальної діяльності предметно-змістовного, предметно-операційного та рефлексивного спрямування;
 • урізноманітнити етапи уроку, зокрема етапи мотивації навчальної діяльності, узагальнення навчального матеріалу, підсумки уроку.

Таким чином, можемо зробити висновок, що електронні освітні ресурси – це цілеспрямоване системне створення засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Використання цих ресурсів вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета.

 

Корисні посилання

 

http://slovopedia.org.ua/  – сайт «Словопедія»

http://www.lingvo.ua/uk  – онлайн-словникLingvo

http://www.slovnyk.ua/  – портал української мови та культури

http://sum.in.ua/  – словник української мови

http://journal.osnova.com.ua/journal/4 24   – журнал «Вивчаємо українську мову та літературу»

http://schoollit.com.ua/  – корисні матеріали для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

http://metodportal.net/ – методичний портал

http://www.osvitaua.com/  – видавництво «Шкільний світ»

http://dyvoslovo.com.ua/last_issue/  –Журнал «Дивослово» (електронна версія)

http://www.mova.info/ – лінгвістичний портал

http://ulif.org.ua/  – український мовно-інформаційний фонд НАН України

http://www.unika.in.ua/ua/dic_ua.php  – онлайн-словники

http://www.chtyvo.org.ua/  – онлайн-бібліотека україномовної літератури

http://mova.ga/  – сайт «Чиста мова»

http://ukrainskamova.at.ua/  – офіційний сайт української мови

https://ushchuk.wordpress.com /–школа української мови Івана Ющука

http://academ-lib.ru/Yushchuk – Ющук І.П. практикум з правопису і граматики української мови

http://www.glazova.org.ua /– сайт Олександри Глазової

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com – «Як ми говоримо» Б.Антоненка-Давидовича

http://kultura-movy.wikidot.com/ – культура мови на щодень

 

Хмарні та інші освітні ресурси

Онлайнові сховища даних

 • Google документи;
 • CrocoDoc;
 • DocMe;
 • Ontext;
 • PiratePad;
 • PriVNote;
 • Skydrive;
 • Calamеo;
 • Sсribd;
 • Slideshare

Онлайнові редактори презентацій

 • Animoto;
 • HelloSlide;
 • Slidebomb;
 • Sliderocket;
 • Slideroll;
 • SlideShow;
 • Tackk;
 • ZohoShow;
 • Reveal;
 • Prezi.

 

Добірка ресурсів, де можна послухати та скачати аудіокниги українською

http://www.ex.ua/82521 – велика добірка української та світової літератури в аудіоформаті. Від художньої – до релігійної та дитячої книги.

http://pravila-uk-mova.com.ua/index/audioknigi/0-41 – збірка творів з української літератури, яка потрібна для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

http://www.twirpx.com/library/audio/ukraine/ – аудіокниги українською – світова та українська класика. Файли доступні лише зареєстрованим користувачам.

http://www.movi.com.ua/audioknigi-/3064-vershnik-bez-golovi – невелика, однак цікава добірка аудіо книг українською.

http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/6/ – українські народні аудіоказки

https://lucaster.podfm.ru/ukraudio/ – тут є можливість почути голоси корифеїв української літератури.

http://minimelody.com.ua – дитячі аудіо книги, казки та музика.

http://e-bookua.org.ua/audio/ – розділ аудіолітератури на одній з найбільших електронних українських бібліотек.

http://ditky.info/load/navchalni/18 – особливість добірки – книги шкільної програми.

 

Методист української мови та літератури

Сумського ОІППО                                                               Л.М. Шерстюк

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас