Методичні рекомендації

щодо оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах з української мови і літератури під час офлайн та онлайн навчання

 Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти врегульовано такими документами:

–       Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

–       Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015
за № 924/27369;

–       Інструкція з ведення класного журналу 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

Стан ведення класних журналів регулюють наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008  № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році».       Ведення журналу здійснюють класний керівник та вчителі. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

Записи в журналі здійснюють державною мовою.

Записи виконують пастою одного кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускають будь-яких виправлень. За умови помилкового або неправильного запису поряд роблять правильний, який засвідчують підписом керівника закладу освіти та скріплюють печаткою.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначають літерою н.

Дату проведення занять записують дробом, чисельник якого є дата, а знаменник – місяць поточного року.

За умови проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дату й тему кожного уроку (семінару) записують під окремим номером.

У графі «Завдання додому» стисло записують його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо. Інколи необхідно конкретизувати форму виконання (усно чи письмово) та обсяг (зазначити кількість речень/абзаців, додати слово міні-) завдання.

Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не роблять.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю мають бути у формі називного відмінка з великої літери (без лапок): Зошит, а не За зошит;
І семестр, а не за І семестр; Діалог, а не За діалог тощо.

Для виставлення тематичної оцінки враховують усі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням результатів оцінювання контрольних робіт.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з написом «Тематична» виставляють н/а (не атестований).

Семестрове оцінювання здійснюють на підставі тематичних оцінок та оцінок за контроль усного переказу і діалогу (І семестр) та усного твору і читання вголос (ІІ семестр, контроль читання вголос здійснюємо в 5 – 9 класі). Наприклад, учень отримав бали 6, 7, 7 за три тематичні, а також 7 б. за діалог і 6 б. за усний переказ. Виводячи семестровий бал, їх додають і ділять (6+7+7+7+6) : 5 = 7 б. Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила, наприклад, одну тематичну, не має оцінки за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінку  за семестр виводять залежно від динаміки особистих навчальних досягнень учня (учениці), важливості пропущеної теми, за яку учня (ученицю) атестовано, тривалість вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу. За таких умов оцінка за семестр може бути такою, як тематична (якщо вона одна), або знижена на кілька балів (на розсуд учителя).

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставленні річної оцінки мають ураховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо.

Наголошуємо, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрова,  і річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року
№ 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р.
за № 924/27369, річне оцінювання може коригуватися.

Рекомендації щодо заповнення класного журналу  в умовах дистанційного навчання

У зв’язку зі світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації та необхідністю введення карантинних заходів, важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в умовах карантину.

На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання, пропонуємо приділити більше уваги традиційному повторенню вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригувальне навчання».

Для цього рекомендуємо провести діагностичні роботи (усні співбесіди), опитування в 5-11-х класах з української мови і літератури з метою визначення рівня засвоєння матеріалу учнями за попередній рік (здебільшого, за період карантину). Слід зазначити, що оцінки за такі діагностичні роботи не бажано виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення прогалин у знаннях, уміннях здобувачів освіти. Відповідно до результатів, необхідно спланувати роботу (колективну або індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного їх закріплення тощо. Тривалість періоду такого навчання кожен учитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням досвіду організації дистанційного навчання в минулому році, уносить певні корективи до плану після проведення діагностичних робіт.

Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування в навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання. Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання.

Записи в класному журналі на сторінці «Зміст уроку» слід робити відповідно до чинної програми, календарно-тематичного плану та розкладу уроків.

Види домашніх завдань і форми їх запису залежать від специфіки організації навчання кожним учителем, наприклад: сформулювати три запитання за змістом параграфа №…, виконати вправу №…; прочитати оповідання і скласти план до нього; дати письмову відповідь на запитання «…»; переглянути відеоурок тощо.

Рекомендуємо такі види домашніх завдань:

– випереджальні завдання;

– виконати тестові завдання на вчительському блозі… тощо;

– скласти есе, тези, конспект, реферат, анотацію, рецензію тощо;

– створити буктрейлер, відеоролик, фанфік тощо;

– скласти літературний портрет, портрет-враження, паспорт твору;

  • підібрати речення до мовної теми, створити візуалізовану шпаргалку;

– опрацювати науково-популярну статтю;

– створити міні-проєкт;

– повторити … (це обов’язкове завдання на початку навчального року та в ІІ семестрі!);

– скласти план, таблицю, схему, ментальну карту;

– написати лист герою тощо.

Акцентуємо увагу на тому, щоб учитель прокоментував способи виконання того чи іншого завдання.

Оцінки, здобуті учнями за навчальні та контрольні роботи, а також за зошити і вивчені напам’ять вірші, виставляються на відповідній сторінці журналу. Кількість навчальних робіт, що оцінюються із занесенням результатів у класний журнал, доцільно мінімізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховується до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи. Письмові роботи, виконані учнями у текстових редакторах (Word та ін.) або сфотографовані (у зошитах), надіслані вчителеві у вигляді файлів електронною поштою, в один із месенджерів (Viber WhatsApp Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку, перевіряються вчителем.

Тематичні, семестрові та підсумкові оцінки виставляються відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

На письмові контрольні твори, перекази з української мови відводимо 2 уроки, 1 урок – з літератури.

Можливі види контрольних робіт:

–       тест;

–       відповіді на запитання;

–       контрольний літературний диктант;

–       анкета головного героя;

–       комбінована контрольна робота;

–       письмові контрольні твори  у вигляді есе.

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

–       складання оповідання (казки) за прислів’ям;

–       добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

–       уведення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже наявному творі;

–       усний переказ оповідання, епізоду твору;

–       твір-характеристика персонажа;

–       складання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

–       написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

–       твір-опис за картиною;

–       складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

–       підготовка проєкту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

–       складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

–       написання реферату;

–       ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

–       написання листа авторові улюбленої книжки;

–       інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Українська мова

 

Дата Зміст уроку Завдання додому

(автор і назва підручника)

1. 01/09 Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість.

 

Опрацювати § 3, виконати вправу 12, відповісти на запитання (С. 9).

Повторити відомості з фразеології. Укласти міні-словничок фразеологізмів.

2.

 

 

05/09

 

 

 

Засоби мовного вираження промови. Троп як засіб мовного вираження. Скласти тези § 7, виконати вправи 27, 28*. Повторити основні принципи наголошування слів, скласти словникову статтю.

 

7.

 

 

 

23/09

 

 

 

 

РМ № 1. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений). Опрацювати § 4, вивчити правила.

Виконати вправу 72 (письмово),
вправу 70 (усно) або  скласти твір-опис на тему «Осінь у моєму місті», указати вид дієслів.

10.

 

 

15/10 Контрольна тестова робота
№ 2. Стилістичні засоби фонетики.
Повторити відомості про розділові знаки в складному реченні.

Група А. Скласти есе. Група Б. Виконати вправу 56.

15. 04/11 РМ № 2. Контрольний твір на морально-етичну тему.

 

Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати…
16.

04/11 РМ № 3. Контрольний твір на морально-етичну тему.

 

Повторити…
25.

 

15/11 Чергування голосних і приголосних звуків.

 

Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати…
26. 29/11 РМ № 4. Контрольний докладний переказ тексту наукового стилю. Виконати вправу 97

*Скласти сенквейн-тавтограму

 

27.

 

29/11 РМ № 5. Контрольний докладний переказ тексту наукового стилю.

 

Виконати вправу 107.

*Виписати з художньої літератури…

30. 15/12 РМ № 6. Аналіз контрольного переказу. Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати… або
31.

 

 

20/12 Контрольний диктант. Опрацювати § 13, скласти опорну таблицю з теми; виконати вправу 205 або скласти фантастичну розповідь «Сон про майбутнє».

 

39.

 

11/01 Чергування голосних звуків.

 

Опрацювати § 25, виконати
вправу285,* скласти тестові завдання до вивченої теми. 
46. 15/02 Правопис слів іншомовного походження.

 

*Підготувати огляд літератури науково-публіцистичного характеру…

 

 

01/09

 

 

 

 

 

 

05/09

 

 

 

 

 

 

23/09

 

 

 

 

 

 

Зошит 15/10

 

 

 

 

 

 

Тематична 04/11

 

 

 

 

 

 

04/11

 

 

 

 

 

 

15/11

 

 

 

 

 

 

19/11

 

 

 

 

 

 

19

/11

 

 

 

 

 

Зошит 15/12

 

 

 

 

 

20/12

 

 

 

 

 

Зошит Тематична Усний переказ Діалог І семестр Скоригована
9 н 9 8 9 9 9 9 8 9 9
5 7 6 7 6 7 5 6 7 6 7 7
8 н 7 6 7 н н 7 7 7 8

 

 

03/01

 

 

 

 

 

 

10/02

 

 

 

 

 

 

Тематична 04/02

 

 

 

 

 

 

09/02

 

 

 

 

 

 

15/02

 

 

 

 

 

 

Зошит 15/03

 

 

 

 

 

 

20/03

 

 

 

 

 

 

Тематична Усний твір Читання вголос ІІ семестр Скоригована Річна Скоригована ДПА Апеляційна
8 8 8 10
5 6 6 8
н 7 7

 

 

Українська література

 

Дата Зміст уроку Завдання додому

(назва підручника, автор)

1 01/09 Вступ. Українська література в контексті розвитку суспільства другої  половини ХХ ст. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.

ТЛ: поняття національного і вселюдського.

 

Опрацювати С. 8-12, відповісти на запитання
(С. 13), виписати цитати до характеристики образу.Повторити головні риси реалізму як методу.
2 05/09 «Хіба ревуть воли, як ясла повні» – перший в Україні соціально-психологічний роман. Історія написання роману, особливості композиції.

ТЛ: соціально-психологічний роман.

 

*Накреслити діаграму Вена…

Повторити відомості про різновиди роману.

3 09/09 Лірика збірки І.Франка «З вершин і низин». Концепція поступу людства й незламний оптимізм у вірші «Гімн». Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії «Сікстинська мадонна».

ТЛ: сонет.

 

Опрацювати  матеріал на С. 18-29, вивчити напам’ять поезію

*Підготувати повідомлення про …

Повторити матеріал про «театр корифеїв».

4 13/09

 

 Література рідного краю №1. Срібна лілея Йосипа Дудки.

 

*Скласти портрет-враження. Повторити інтимну лірику І.Франка
14 10/10 Контрольна робота № 1 . Творчість
І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного (тест). 
*Створити мультимедійну презентацію…

Повторити творчість О.Кобилянської.

 

15 15/10

 

 

Позакласне читання №1. Поетичний дивосвіт І. Франка. Вивчити, написати, виписати, скласти, прочитати, опрацювати тощо
20 14/11

РМ № 1. Асоціативний  етюд.

 

Повторити…
21 10/12 РМ № 2. Диспут за повістю …. *Скласти літературну карту
32 15/12 Василь Стефаник. Життєпис письменника. Загальна характеристика творчості митця. ТЛ: експресіонізм.

 

*Підготувати презентацію
33 19/12 Контрольна робота № 3 ( твір за літературною спадщиною Лесі Українки або В. Стефаника).

 

Повторити… *Підготувати повідомлення

 

01/09

 

 

 

 

 

 

 

09

05/09

 

 

 

 

 

 

 

09

09/09

 

 

 

 

 

 

 

10

Зошити Тематична 15/10

 

 

 

 

 

 

 

10

Напам’ять 14/12

 

 

 

 

 

 

 

11

15/12

 

 

 

 

 

 

 

12

19/12

 

 

 

 

 

 

 

12

Зошит Тематична І семестр Скоригована ІІ семестр Скоригована Річна Скоригована ДПА Апеляційна
9 9 н 9 10 9 9 8 9 9
7 7 7 8 9 7 н 6 7 7
8 7 8 8 н 8 9 8 8

 

Запис «Програму виконано» на сторінці «Зміст уроку» не робимо.

Відповідно до розділу 3.1. Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу; не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас