ВПРАВИ НА РЕДАГУВАННЯ.

Норми літературної мови.

Лексичні норми. Лексичні помилки

 Завдання для практичної роботи

Пояснити різницю в значенні слів-паронімів, користуючись словниками та довідковою літературою. Склади правильні словосполучення з ними:  

      Досвід (сукупність знань, умінь; те, що вже відбулося в житті, з чим довелося мати справу) – дослід (експеримент), громадський (на г. засадах, г. роботи, г. думка) –  

 громадянський (права, лірика, війна, суспільство), хронікальний (документальний: хронікальний жанр) – хронічний (тривалий, постійний: хвороба, недосипання), фабрикант (власник фабрики) – фабрикат (готовий до використання продукт виробництва), еміграція (виселення, переселення) – імміграція (в’їзд до країни на постійне місце проживання: політична ім., економічна ім.), адресат (одержувач) – адресант (відправник), численні (труднощі, збори) – чисельні (аналіз, різниця), корисний (який приносить користь: к. ягоди, к. лекція ) – корисливий (прагне до власної наживи, вигоди: к. вчинок, к. людина), свідоцтво (офіційний документ, посвідчення) – свідчення (підтвердження факту).

 1. Увести в речення слова-пароніми:
 • Корисний – корисливий

(Голова  скористався службовим становищем у (корисних, корисливих) цілях. (Корисні, корисливі)  продукти – натуральні.)

 • Громадянський – громадський

(Наша держава  будує (громадянське, громадське) суспільство. Треба прислуховуватися до (громадської, громадянської)думки.)

 • Свідчення – свідоцтво

(Свідченням, свідоцтвом) нашої переваги є практична діяльність організації. Цього року 5 випускників 9-х класів отримали свідоцтва про базову освіту з відзнакою.)

 • Особова – особиста

(Особова, особиста) справа кожного працюючого знаходиться у відділі кадрів.) (Особисті, особові) речі не залишайте без нагляду.)

 • Кампанія – компанія

(Незбагненним залишився тільки факт банкротства нафто-промислової компанії. У клуні друговій, під грушею старою зійшлась на бесіду компанія мала. От саме він і прибув сюди, щоб дізнатися, яка буде директива щодо посівної кампанії.)

 • Ефективний – ефектний

(Допоможіть мені справити на нього (ефективне, ефектне) враження.) (На конференції було розглянуто (ефективні , ефектні) методи вирощування овочів.)

 • Адрес – адреса

(Ювілярові вручили подарунок разом з (адресом, адресою). На (адресу, адрес) воїна прийшли листівки.)

 • Мимохідь — мимохіть

(Повітря було таке п’янке, що (мимохіть, мимохідь) бажалося руху, крику.)  (Учитель (мимохідь, мимохіть) зауважила…)

 1. З переліку слів вибрати ті, які вживаються зі словами-паронімами, обґрунтувати свій вибір:

         Хронічний (епізод, фільм, гастрит); чисельні (збори, різниця); корисні (вчинки, процедури); досвід (практичний, лабораторний); доповідь (змістовна, змістова); зауваження (змістового, змістовного) характеру; уряд (нинішній, теперішній); схарактеризуйте (обсяг, об’єм) понять; (обсяг, об’єм) дисертації; (обсяг, об’єм) відра; (рятувальний, рятівний) круг, експедиція; (рятувальний, рятівний) переправа, роботи, люди всіх (континентів, контингентів).

 1. Переписати речення, добираючи з дужок потрібне слово, й обґрунтувати свій вибір:
 • Верховна Рада (ухвалила, прийняла) закон про збережен-ня енергії. Депутат (порушив, підняв) надзвичайно актуальне питання. На зборах ухвалили (правильне, слушне, доречне, вірне) рішення. Я отримав номер (абонементської, абонентської) скриньки. Олена справляє (афектне, ефектне) враження. Сього-дні у метро не працював (екскаватор, ескалатор). Опозиція запропонувала парламентові дуже (дорогий, коштовний, затратний) закон. Нема потреби (доводити, доказувати) слушність нашого рішення. (Тривалий, довгий) час ми листувалися. (Іншого, другого) разу прийшли колеги.
 • (Насамкінець, на завершення, на заключення) своєї промови хочу підсумувати сказане. Він не спеціаліст у цій (галузі, області). Агроном (вважає, рахує) доречним висівати цього року еспарцет. Якщо не рахувати (не враховувати) класиків, то такого повного видання творів одного автора ще не було. Юнак цитував з пам’яті, (не дивлячись, незважаючи) у книжку. (Незважаючи, не дивлячись) на погоду, екскурсія відбулася. (Наступний, слідуючий) промовець погодився з доповідачем. До заяви додати (такі, слідуючі, наступні) документи. Молодий спеціаліст (порозумівся, зустрів розуміння) з колегами. Треба (лікувати, лічити) наші душі високою поезією. Прем’єр (відрекомендував, представив) присутнім нового міністра.
 • Наші думки (збіглися, співпали). До Конституційного суду обирають (виключно, винятково) юристів за фахом. Це митне право діє (виключно, винятково) в межах України. У конкурсі будуть брати участь (виключно, винятково) українські митці. Хай люди знають, хто йде (наперекір, всупереч) громаді. Він діє (наперекір, всупереч) рішенням громади. (Наперекір, всупереч) невтішним прогнозам весна виявилася доволі м’якою й вологою. (Ставлення, відношення) до нього, (почуття, чуття, відчуття) обов’язку, (змушувати, примушувати, заставляти) вчитися, (є, являється) учнем. Правління не хоче (залучати, витрачати, відволікати) бюджетні кошти не за призначенням.
 1. Відредагувати висловлення з лексичними помилками, вказати їх вид (тавтологія, плеоназм, порушення лексичної сполучуваності, уживання ненормативних слів, уживання слів у невластивому для контексту значенні, мовні штампи, канцеляризми тощо):
 • Забезпечити безпеку (гарантувати безпеку), заключити договір (укласти договір), тяжка біль (тяжкий біль), важке положення (важке становище), здійснити злочин (скоїти злочин), використати службове положення в корисних цілях (скористатися службовим становищем у корисливих цілях), підняти надто актуальне питання (порушити надзвичайно…), прийняв участь у засіданні (узяв участь).
 • Спостерігати на протязі року (протягом року, упро-довж року), подвійне прочитання тексту (двояке, двозначне), провести сумісне засідання керівних органів (спільне), попередити правопорушення (запобігти правопорушенню), відмінити указ (скасувати), з неповагою відноситися до закону (ставитися), це не відноситься теми (не відноситься до теми, не стосується теми), направити відношення до Кабінету Міністрів (прохання, подання, звернення), поступило (надійшло) у продаж, поговорити по душах (відверто, щиро).
 • Вільна вакансія, моя автобіографія, прейскурант цін, долоні рук, дитячий лікар-педіатр, святкове свято, осінній день осені, вперше знайомитися, кожна хвилина часу, мова йдеться (мова йде або йдеться), мій автопортрет, проїжджа частина бруківки, навідуватися в гості з візитами, більша половина, менша третина, нові новобранці, папір трохи синюватий, святкова сукня вкрилася брудними плямами. (Святкова сукня вкрилася плямами.)
 • Потрібно краще працювати, щоб покращити (поліпшити) наше життя. М.Коцюбинський розмовляв з усіма людьми і всю розмову (бесіду) записував.
 1. Скласти діалог з лексичними помилками й запропонувати товаришеві відредагувати його:

         Баснословні (неймовірні, нечувані, надзвичайно високі) ціни, більше того (до того ж, крім того, та ще й, на додаток), бувший товариш (колишній), виглядає класно (має чудовий вигляд, здається ще кращою).

         Відчинити (вікно, двері), відкрити (нову крамницю, духовні острови), розгорнути (книжку, зошит), зачинити (кватирку, квартиру), день (відкритих, відчинених) дверей, (розплющити, відкрити) очі.

         Велике (значення, роль) в житті міста відіграє добре налагоджена робота місцевого самоврядування. Настав час підбити плоди (підсумувати) його діяльності. На зборах підняли питання (запитали) про забудову центру вулиці новими будинками.

 1. Перекласти українською:
 • Лопнуть (луснути) со смеху, лопнуло (увірвався) терпение, лопнул (лопнув) стакан, лопнула (лопнула) струна, лопаются (розпукуються) на деревьях почки.
 • Чувство собственного достоинства (почуття власної гідності), оценить по достоинству (оцінити по заслузі, належним чином), купюры достоинством 100 гривен (купюри вартістю, номіналом 100 гривень).
 • Запомните следующее (запам’ятайте ось що або таке), следующий за мной мальчик (наступний за мною хлопчик або: хлопчик, який іде за мною), на следующее десятилетие (на наступне десятиріччя або десятиліття), следующий номер журнала (наступний номер журналу або число часопису), приметы следующие (прикмети такі), следовать по маршруту (прямувати (іти, рухатися) за маршрутом), следующие мероприятия (такі заходи), за весной следует (настає) літо.
 • Он не специалист в этой области (у цій галузі); область повышенной радиации (зона); Северная область Атлантики (край, частина); Донецкая область (область); боли в области печени (у ділянці); область вечных снегов (пояс, зона).
 • Достаточное основание (підстава); основы законодательства (основи); принято за основу (за основу).
 • Без  20 минут  9.  ( За 20 до дев’ятої. ) Четверть ( чверть   на шосту) шестого. В 9 (о дев’ятій годині) часов. Половина четвертого (пів на четверту або пів до четвертої). 7 часов 23 минуты (23 хвилини на восьму). Час (перша година) ночи. В пятом часу  (на п’яту годину).
 • Мешать ( перемішувати ) кашу, мешать (заважати) товарищу, мешать(змішувати)краски, не мешало бы(не завади-ло б, не пошкодило б)купить, мешать (колотити) чай в стакане
 • Мілкий   (незначний)   ремонт,    мілке  (дрібне)  зерно,   горіхи,  мілкий  (мілкий)  брід, річка.
 • Совместное   предприятие   (спільне   підприємство),    несовместимые понятия (несумісні поняття), биологически совместимый (біологічно  сумісний),  работать по совмести-тельству  (працювати за   сумісництвом),   совмещать   прият-ное  с  полезным  (сполучати, поєднувати  приємне  з  корисним)
 • Попередити (запобігти) хворобу, попередити  (відвер-нути) вбивство,  попередити  (попередити)  про  запізнення.
 • По истечению срока (після закінчення терміну),  пере-слать по почте  (переслати поштою),   явиться  по его приказа-нию  (прибув за його  наказом),    явиться по  приглашению  (при-йти  на  запрошення), совершить по  ошибке  (скоїв  помилково).
 1. «З довідника»
 • Адрес – адреса

(Адрес – письмове привітання ювілярові; адреса – місце проживання адресата)

 • Прозовий — прозаїчний

         Прозовий – мовлення, не організоване ритмічно, не віршоване. (Леся Українка створила багато художніх речей неминущої вартості – ліричних віршів, поем, творів драматичних і прозових.)

         Прозаїчний – буденне, нудне, одноманітне в житті. (У моїй уяві якось не вкладалося, що поет може працювати на такій прозаїчній посаді, як секретар сектора.)

 • Хрещений – хресний

         Хрещений – той, кого хрестили або хто хрестив: хрещені батьки, хрещена мати.

         Хресний – тяжка життєва дорога: хресний шлях пройшов.

 • Відносини – взаємини – стосунки – відношення

         Відносини, стосунки, взаємини – на означення стосунків між людьми: відносини між батьками, взаємини між дітьми, приятельські стосунки. Відносини – у словосполученнях переважно суспільного, економічного та політичного характеру: виробничі в.,  класові в., міжнародні в.

         Відношення – виражають зв’язки тільки між предмета-ми, явищами: пропорційне відношення між величинами.

 • Вибирати – обирати

         Вибирати – мова йде про напрям, матеріал, якусь річ, може бути синонімом до «витягати, діставати»: кукіль з пшениці вибирати, вибирала камінці з черевиків.

         Обирати – з-поміж когось (чогось) кращого: обирати депутатів, наречену, спеціальність, улюблене місце тощо.

 • Криз – криза

         Криз — раптове погіршення стану хворого: гіпертонічний криз, віковий к.  Криза — загострення становища, різка зміна звичайного стану речей: екологічна к., фінансова к., урядова к.

 • Дипломат – дипломант – дипломник

         Дипломат – службова особа, яка має урядові повноважен-ня для зносин з іншими державами. Дипломант – особа, відзна-чена дипломом за успіхи в якій-небудь галузі. Дипломник – сту-дент, який працює над дипломною роботою, диплом. проектом.

 • Мимохідь — мимохіть

(Мимохідь – проходячи повз кого-небудь; мимохіть – мимоволі, несамохіть)

 

 1. Вправи на виявлення русизмів і російських кальок:

         Тепер підписку (передплату) на газети, журнали можна зробити в любому  (будь-якому) поштовому відділенні.

         Керівництво нашого підприємства рахує (вважає), що ваша фірма невчасно розраховується за пред’явлені  (надані, отримані) послуги.

         Другими словами (отже), з таким фінансуванням ми не зможемо як слід кормити (годувати) дітей.

         Покорміть (нагодуйте) дітей і вложіть (вкладайте) їх спати. Поговоримо один на один (сам на сам).

         Не мішайте (не заважайте) виступаючому! На тій неділі (наступного тижня) попрацюємо в округах.

         Прилад надійний у роботі, єдиний його недостаток (недолік) – непривабливий дизайн.

         Увесь цьогорічний урожай пішов під  заклад на пальне, за комбайн «Джон Дір» та запчастини до нього.

         Не дивлячись на круглодобове чергування, розкрадання все ж трапляються.

         Буду відноситись (ставитися) до цих пропозицій з небезпекою (із застереженням).        

         На урочистому вечорі його поведінка була нетактичною (нетактовною).

         Висловлені пропозиції представляють (становлять) інтерес для підприємства.

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас