Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр. Профіль — українська філологія

Слюніна О. В. Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр. Проф. — укр. філ. / О. В. Слюніна. — Х. : ВГ «Основа», 2019. — 256 с. — (Серія Усі уроки;).

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури профільного рівня (профіль — українська філологія) для І семестру 11 класу, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2017 року. Серед них уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані розробки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик.
ЗМІСТ

Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі (профіль — українська філологія). І семестр ……… 3

Вступ. Літературний і мистецький авангард ………… 12

Урок № 1 Читацький практикум. Читання творів художньої літератури як єдність насолоди й пізнання. Читання як спосіб самореалізації особистості. Особистість, яка читає — тренд сьогодення. Література художня й нон-фікшн ………… 12

Урок № 2 Стильові риси культурно-історичних епох. Поняття «бароко», «романтизм», «реалізм», «модернізм»: загальна характеристика стилів та їхні прояви в літературі й інших видах мистецтва ……… 16

Урок № 3–4 Українська література 1920–1930 років ХХ ст. — новий етап в історії національної культури. Суспільно-політичні умови її розвитку. Різноманітність стильових манер … 20

Урок № 5 «Розстріляне відродження» як духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20‑х — 30‑х рр. в Україні, яке залишило по собі високохудожні твори в літературі, філософії, живописі, музиці, кінематографії й театрі ……… 26

Урок № 6 Авангардизм — напрям у мистецтві XX століття як прояв руйнуванням традиційних форм і канонів. Стильові течії авангардизму: футуризм, суперматизм, конструктивізм, дадаїзм, сюрреалізм, імажинізм, абстракціонізм, кубізм та інші. Харківська літературно-мистецька група «Авангард», очолювана Валер’яном Поліщуком ……… 29

Урок № 7 Життєвий і творчий шлях поета-футуриста М. Семенка як представника «розстріляного відродження». Участь у футуристичному угрупуванні «Аспанфут». «Місто» — як прояв захоплення містом, яке живе своїм інтенсивним, повнокровним життям. Особливості версифікації та строфіки. Образ ліричного героя, який відчуває неспокій міста ……… 36

Урок № 8 «Бажання» — вірш-медитація у формі верлібра; провідний мотив — бажання ліричного героя перевернути світ із ніг на голову; експерименти з мовою й формою в поезії. Особливості версифікації та строфіки. Образ ліричного героя, який відчуває неспокій міста … 44

Модернізм. Українська література 1920–1930 рр. Поезія ……… 47

Урок № 9–10 Особливості модернізму в українській літературі 20–30‑х років ХХ ст. Зв’язок із модернізмом кінця ХIХ — поч. ХХ ст. Проблема митця й влади, свободи творчості й тиску тоталітарної машини. Творчі пошуки модерністів і суспільно-політичні реалії післяреволюційної України ……… 47

Урок № 11 «Київські неокласики» як прояв неокласицизму — течія в літературі та мистецтві, яка відмежовувалась від так званої пролетарської культури, і прагнула наслідувати класичне мистецтво минулих епох, надаючи перевагу історико-культурній та морально-психологічній проблематиці. «П’ятірне гроно» українських неокласиків. Тематика, проблематика, образна система творчості …… 56

Урок № 12 Творчість М. Рильського. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Жанр сонету у творчості митця. «Солодкий світ!..» — усвідомлення неповторності кожної хвилини буття … 61

Урок № 13 «У теплі дні збирання винограду» — вишуканий зразок інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів. Перекладацький доробок М. Рильського (оглядово) …… 66

Урок № 14 Огляд життя й творчості письменника й літературного критика — О. Турянського. «Поза межами болю» — типовий експресіоністичний твір, антивоєнна психологічна повість-поема про часи Першої світової війни ……… 69

Урок № 15 Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Розгляд ідейно-художнього змісту окремих фрагментів твору, коментування їх … 73

Урок № 16 Основні віхи життєвого й творчого шляху В. Свідзінського. Домінанта творчого мислення митця — пам’ять як опір забуттю й небуттю, як своєрідна антитеза «проминальності» та «зникомості» сьогодення. («Холодна тиша. Місяцю надламаний…») ……… 76

Урок № 17 Iдея єдності людини з природою, яка дає їй сили, і яка оточує людину. Міфологічні витоки уваги до природи. Фольклорні образно-символічні засоби вираження єдності людини, її пам’яті, її внутрішнього стану й природи («Прозорий січень небо розтворив») …… 80

Урок № 18 Творчий шлях аполітичного митця — Б.-I. Антонича. Заборона та визнання. Лемківська етнічна традиція як джерело художнього світу поета та авторського стилю. «Зелена Євангелія» — нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда») ……… 83

Урок № 19 Огляд життєвого й творчого шляху типового представника «розстріляного відродження» — Є. Плужника. Поетичні засоби вираження захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії, заклик шанувати природу («Вчись у природи творчого спокою…»); «Ніч… а човен — як срібний птах!..» — лірична медитація. Особливості поетики мариністично-символічної поетичної мініатюри ………… 87

Урок № 20 Читацький практикум. Комплексний аналіз поезії Б.-I. Антонича. Лірична поезія. «Ключі» до прочитання й аналізу образно-символічної системи. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору ……… 91

Урок № 21 Творчість митців політичних-емігрантів. «Празька школа» в українській літературі та громадському житті. Життєвий і творчий шлях письменника, літературного критика (оглядово). Євген Маланюк — поет-симфоніст. Утвердження державності України — центральна ідея поетичного універсуму Євгена Маланюка ……… 95

Урок № 22 «Один вечір» — взірець інтимної лірики; художні засоби вираження почуттів ліричного героя. «Напис на книзі віршів» — ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків ……… 99

Урок № 23 «Під чужим небом» — ліричний роздум про митця у вигнанні; туга за рідною землею. «Малоросійство» — палке таврування «комплексу малоросійства» як наскрізна тема роздумів митця; осмислення ідентичності українства. Особливості жанру …… 105

Урок № 24 Узагальнення та систематизація …… 109

Урок № 25 Контрольна робота № 1. «Українська література 1920–1930 рр. Поезія» …… 112

Модернізм. Українська література 1920-1930 рр. Проза …… 115

Урок № 26 Основні віхи життєвого і творчого шляху Віктора Домонтовича (Петрова). Художньо-естетичне тяжіння митця до угрупування неокласиків. В. Домонтович — один із фундаторів інтелектуальної урбаністичної прози в українській літературі. «Дівчинка з ведмедиком» — філософсько-інтелектуальна повість про інтелігенцію Києва 20–30 років ХХ століття … 115

Урок № 27 Зіна Тихменєва як представниця національної еліти, утілення нового способу життя, переконань, уявлень та прагнень. Філософічність повісті — розмірковування персонажів як текст у тексті …… 118

Урок № 28 Причини «несвоєчасності» прочитання роману сучасниками. Композиційна особливість філософсько-інтелектуального роману — розгортання оповіді в різних часових і просторових вимірах ……… 123

Урок № 29 Позакласне читання. Павло Тичина — найбільший модерніст 20‑х років. Феномен «кларнетизму» …… 126

Урок № 30 Життєвий і творчий шлях митця. Роль М. Хвильового в літературному й суспільному житті 1920‑х років. «Романтика вітаїзму» як світоглядна домінанта митця часів революції. Діяльність М. Хвильового в об’єднанні ВАПЛIТЕ; участь у літературній дискусії 1925–1928 рр. … 132

Урок № 31 «Я (Романтика)» — новела про внутрішній розкол особистості в час революційних трансформацій. Проблема внутрішнього розколу людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції ……… 136

Урок № 32 Образ ліричного героя — «Я». Образ матері як символ істинного «я» ліричного героя. Символічність новели. Посвята новели …… 139

Урок № 33 Розвиток мовлення. Усний міні-твір. Висловлення власного ставлення до проблеми збереження високих загальнолюдських ідеалів, небезпеки їхньої втрати …… 143

Урок № 34 «Кіт у чоботях» — імпресіоністична настроєвість твору; емансипація й наслідки революційної трансформації особистості; образ Гапки — Товариша Жучка революції … 146

Урок № 35 Література рідного краю. Леонід Талалай …… 149

Урок № 36 Творча біографія Ю. Яновського. Романтичність світовідчуття й новаторство митця. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі») … 152

Урок № 37 Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору …… 155

Урок № 38 Проблеми творення нової української урбаністичної культури; самоусвідомлення й пошук власного «я» новою українською людиною в новій дійсності. Прототипи персонажів твору та їхнє неоромантичне представлення — То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях; символічні образи Міста, Моря ……… 158

Урок № 39 Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського … 162

Урок № 40 Життєвий і творчий шлях В. Підмогильного — типова доля безкомпромісного митця в тоталітарному суспільстві. Розвиток інтелектуально-психологічного роману. В. Підмогильний-перекладач …… 164

Урок № 41 Роман «Місто» — тяглість та новизна урбаністичної теми в українській літературі. Тематично-проблемна домінанта — зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального …… 168

Урок № 42 Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі. Морально-етичні колізії твору … 171

Урок № 43 Жіночі образи в романі. Неоднозначність образу Степана Радченка … 175

Урок № 44 «Роман на одну частину» «Невеличка драма» — «вийти за межі» як екзистенціалістська модель буття; філософія жіночого існування; динаміка тематики емансипації та фемінізму в українській літературі. Проблема «свобода вибору та вибір свободи» в романі …… 178

Урок № 45 Образ Марти Висоцької. Форми художнього вираження героїні. Образи Ліни, Iрен, Марії Миколаївни та Тетяни Ничипорівни як носії патріархального світогляду. Образ Дмитра Стайничого в контексті бінарних опозицій роману: раціонального / ірраціонального, маскулінного / фемінного, духовного/тілесного тощо …… 182

Урок № 46 Розвиток мовлення. Написання твору-роздуму. Любов — велика сила, яка врятує світ … 186

Урок № 47 Узагальнення та систематизація ……… 189

Урок № 48 Контрольний класний твір (есе) за доробком М. Хвильового, О. Турянського, В. Підмогильного ……… 192

Модерна драматургія і театр …… 195

Урок № 49–50 Розвиток нового українського театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр імені I. Франка), драматургії 1920–1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В. Винниченка, М. Куліша, I. Дніпровського, I. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Європейський контекст творчих пошуків Л. Курбаса. Експерсіонізм як естетична домінанта творчості митця ……… 195

Урок № 51 Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо ………… 200

Урок № 52 Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння ……… 205

Урок № 53 «Патетична соната» — драматична опозиція високої мрії й потворної дійсності. Проблема вибору людиною між мрією, покликом душі й дійсністю. Необарокова організація часу й простору в п’єсі; особливості композиції ……… 208

Урок № 54 Християнські алюзії та способи їх драматургічного вирішення. Вибір Мариною пари як конфлікт вірності поклику душі й ідеологічних переконань. Образ Iлька Юги як головного персонажа й коментатора подій ……… 211

Урок № 55 Позакласне читання. «Маклена Граса» М. Куліша ………… 215

Урок № 56 Основні віхи життя й творчості Iвана Багряного, його громадянська позиція. «Тигролови» — український пригодницький роман з автобіографічними елементами. Проблематика роману: свобода особистості й свобода волі …… 220

Урок № 57 Жанрові особливості: динаміка сюжету, неоромантичність. Герої-антиподи: Григорій Многогрішний й майор НКВС Медвин та їхній морально-етичний двобій ……… 224

Урок № 58 Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу ……… 227

Урок № 59 Читацький практикум. «Щоденник» Олеся Гончара. Щоденник письменника як свідчення епохи. «Ключі» до прочитання «Щоденника» як жанру літератури. «Щоденник» О. Гончара як прояв екзистенційних пошуків митця ХХ століття ……… 230

Урок № 60 Позакласне читання. Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920‑ті рр. Усмішка «Моя автобіографія», «Письменники», «Сом» …………… 232

Урок № 61 Трагічна й велична творча біографія О. Довженка. Класик світового кінематографу, засновник поетичного кіно. Романтизм сприйняття світу, який реалізується в настанові «бачити зорі в калюжах». Довженко — графік. Довженко — прозаїк. Довженко — сценарист і режисер кіно. Кіноповість як новаторський жанр і спосіб прояву мистецьких пошуків митця …… 237

Урок № 62 «Зачарована Десна» — маніфест величі й краси рідної землі. Автобіографічна основа твору, медитативна сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Два ліричні герої у творі: малий Сашко і зріла людина. Морально-етична проблематика кіноповісті …… 240

Урок № 63 Оповідання «Мати» як гімн невмирущій красі українки. Особливості композиції, часопросторової організації твору. Образотворення. Публіцистичні елементи оповіді та їхня роль ……… 244

Урок № 64 Контрольна робота № 2. «Українська література 1920–1930 рр. Проза та драматургія» …. 247
http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_ukransko_lteraturi_11_klas__semestr_profl__ukranska_flologya/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
«Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас інноваційна діяльність