Усі уроки української мови. 11 клас. І семестр. Профіль — українська філологія

Слюніна О. В. Усі уроки української мови. 11 клас. І семестр. Профіль — українська філологія / О. В. Слюніна. — Х. : Вид. група Основа, 2019. — 400 с. — (Серія Усі уроки).

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української мови для І семестру 11 класу профільного рівня (профіль — українська філологія), які розроблено із урахуванням змін,  здійснених Міністерством освіти і науки України 2017 року. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів закладів вищої освіти.
ЗМІСТ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). І СЕМЕСТР  3

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО   9

Урок № 1 Мова як особлива система знаків. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості   9

Урок № 2 Українська мова в контексті української культури. Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Українська мова у світі. Українська діаспора   16

Урок № 3 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Поняття стилю мовлення: мовні й позамовні ознаки (сфера спілкування, умови та мета спілкування). Стилі мовлення. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їхні характерні мовні засоби, основні жанри. Складання усного твору  23

Урок № 4 Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна). Складання письмового твору   30

Урок № 5 Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ   37

Урок № 6 Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їхні праці   43

ЛІНГВІСТИЧНА РИТОРИКА   50

Урок № 7 Риторика як наука й мистецтво слова. Роль риторики у професійній діяльності. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос   50

Урок № 8 Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст   58

Урок № 9 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Комунікативні якості мовлення та їхні основні ознаки. Стилістична норма і стилістична помилка. Редагування тексту промови   64

Урок № 10 Інвенція   70

Урок № 11 Диспозиція. Методи викладу матеріалу   75

Урок № 12 Теза й аргументація. Різні види аргументації   84

Урок № 13 Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості, структура офіційно-ділових текстів різних жанрів   91

Урок № 14 Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам’ятовування промов. Основні прийоми запам’ятовування ораторської промови    100

Урок № 15 Акція. Риторична техніка. Аналіз власної промови, релаксація    106

Урок № 16 Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Еристика як мистецтво суперечки. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору на тему: «Учення Григорія Сковороди про “сродну працю” й розвиток сучасної особистості людини». Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями. Етика полемічної майстерності   111

Урок № 17 Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест    114

З ІСТОРІЇ РИТОРИКИ Й ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА    120

Урок № 18 Міфологія красномовства. Риторика Давньої Греції. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. Риторика Аристотеля    120

Урок № 19 Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови   127

Урок № 20 Риторика Давнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства   133

Урок № 21 Вітчизняна риторика. Мовотворчість І. Вишенського, Г. Сковороди, Ф. Прокоповича   136

Урок № 22 Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Контрольне читання мовчки    140

Урок № 23 Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Контрольний переказ тесту художнього стилю із творчим завданням    147

Урок № 24 Риторика в Києво-Могилянській Академії. Розвиток риторичних традицій в Україні. Сучасний риторичний ідеал    150

ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА    155

Урок № 25 Види красномовства. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, науково‑популярне, навчальне)    155

Урок № 26 Ділове красномовство. Судове красномовство, особливості захисного й звинувачувального виступу   161

Урок № 27 Духовне красномовство (гомілетика), його жанри й характерні риси    170

Урок № 28 Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання, тост тощо). Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика   174

Урок № 29 Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру    179

Урок № 30 Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні виступи   183

Урок № 31 Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Написання ділових документів. Заява   189

Урок № 32 Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог    194

Урок № 33 Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна    200

Урок № 34 Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Контрольне говоріння. Складання власного висловлювання на соціокультурну тему в публіцистичному стилі    206

Урок № 35 Тематична контрольна робота № 2. Контрольний тест    210

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  217

Урок № 36 Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв’язків, засобів вираження синтаксичного зв’язку. Словосполучення як основна одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова    217

Урок № 37 Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Написання автобіографії    223

Урок № 38 Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Словосполучення повні та неповні. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях   229

Урок № 39 Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції    235

Урок № 40 Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення. Складні випадки координації підмета й присудка   241

Урок № 41 Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні    248

Урок № 42 Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Ділові папери. Написання характеристики  254

Урок № 43 Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень   258

Урок № 44 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Контрольне аудіювання   264

Урок № 45 Складні та багатокомпонентні речення. Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних та складнопідрядних) і безсполучникових, багатокомпонентних речень   273

Урок № 46 Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз    278

Урок № 47 Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень. Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація в складному реченні з різними типами зв’язку    285

Урок № 48 Урок розвитку комунікативних умінь № 15.

Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта)    293

Урок № 49 Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест    299

Урок № 50 Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Заміна прямої мови непрямою  308

Урок № 51 Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень із різними способами вираження чужого мовлення в тексті    314

Урок № 52 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Написання ділових документів різних жанрів: довіреність   320

Урок № 53 Цитування    326

ТЕКСТ. СИНТАКСИС І СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ   331

Урок № 54 Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв’язку в тексті    331

Урок № 55 Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс    336

Урок № 56 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Контрольний письмовий твір   340

ПУНКТУАЦІЯ    344

Урок № 57 Пунктуаційні норми. Пунктограми в кінці речення, у простому реченні    344

Урок № 58–59 Пунктограми в складному реченні    348

Урок № 60 Пунктограми при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті    356

Урок № 61 Абзац як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту   360

Урок № 62 Складні випадки використання розділових знаків   365

Урок № 63 Контрольний диктант    371

Урок № 64 Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест   373

ЛІТЕРАТУРА    383
http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_ukransko_movi_11_klas__semestr_profl__ukranska_flologya/?p=256

Один комментарий на “Усі уроки української мови. 11 клас. І семестр. Профіль — українська філологія”

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас