Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія

Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія / О. В. Слюніна. — Х. : Вид. група Основа, 2019. — 416 с. — (Серія Усі уроки)

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української мови для ІІ семестру 11 класу профільного рівня (профіль — українська філологія), які розроблено із урахуванням  змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2017 року. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
ЗМІСТ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). ІІ СЕМЕСТР  3

ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ   9

ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ   9

Урок № 65–66 Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних   9

Урок № 67 Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Написання ділових документів різних жанрів: оголошення   20

Урок № 68 Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Ділові папери: особливості написання розписки   25

Урок № 69 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Підготовка індивідуального звіту   30

Урок № 70 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні   34

Урок № 71 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Написання ділового листа   40

Урок № 72 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Особливості складання резюме    52

Урок № 73 Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення    59

Урок № 74 Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Ділові папери: оформлення протоколу   63

Урок № 75 Правопис. Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження    69

Урок № 76 Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Художній стиль: призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови в художньому творі. Засоби художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту   74

Урок № 77 Написання прізвищ та географічних назв. Написання слів разом, окремо, через дефіс   81

Урок № 78 Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Індивідуально-авторський стиль письменника    85

Урок № 79 Урок розвитку комунікативних умінь № 26. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог   92

Урок № 80 Правила переносу та скорочення слів. Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їхніх форм    96

Урок № 81 Урок розвитку комунікативних умінь № 27. Роль художньої літератури, мистецтва у збагаченні й гармонізації внутрішнього світу. Аналіз тексту прозового твору   102

Урок № 82 Урок розвитку комунікативних умінь № 28. Лінгвістичний аналіз тексту віршованого твору    107

Урок № 83 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест   112

ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ    122

Урок № 84 Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів   122

Урок № 85 Урок розвитку комунікативних умінь № 29. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням   128

Урок № 86 Урок розвитку комунікативних умінь № 30. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням  133

Урок № 87 Терміни й професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни   137

Урок № 88 Урок розвитку комунікативних умінь № 31. Переклад текстів художнього стилю  143

Урок № 89 Урок розвитку комунікативних умінь № 32. Аудіювання тексту художнього стилю. Конспект почутого   147

Урок № 90 Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова  155

Урок № 91 Урок розвитку комунікативних умінь № 33. Написання твору в художньому стилі  159

Урок № 92 Урок розвитку комунікативних умінь № 34. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі   162

МОРФЕМІКА, СЛОВОТВІР, МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ   167

Урок № 93 Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв  167

Урок № 94 Урок розвитку комунікативних умінь № 35. Основні жанри публіцистичного стилю. Написання замітки в газету   171

Урок № 95 Основні способи творення дієслів, прислівників    176

Урок № 96 Урок розвитку комунікативних умінь № 36. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту   180

Урок № 97 Урок розвитку комунікативних умінь № 37. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі    186

Урок № 98 Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання    189

Урок № 99 Урок розвитку комунікативних умінь № 38. Написання інтерв’ю    192

Урок № 100 Урок розвитку комунікативних умінь № 39. Портретний нарис у публіцистичному стилі   198

Урок № 101 Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників    201

Урок № 102 Урок розвитку комунікативних умінь № 40. Написання реферату на професійну тему   210

Урок № 103 Урок розвитку комунікативних умінь № 41. Особливості написання статті дискусійного характеру публіцистичного стилю   215

Урок № 104 Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників    220

Урок № 105 Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників    226

Урок № 106 Урок розвитку комунікативних умінь № 42. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням    233

Урок № 107 Урок розвитку комунікативних умінь № 43. Письмовий докладний переказ тесту публіцистичного стилю із творчим завданням    239

Урок № 108 Контрольна робота № 6. Контрольний тест  242

Урок № 109 Урок розвитку комунікативних умінь № 44. Практична риторика. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо). Добір матеріалу, його систематизація. Складання бібліографії. Робота із джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу   248

Урок № 110 Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова    253

Урок № 111 Урок розвитку комунікативних умінь № 45. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення. Аудіювання зразків ораторського мистецтва   258

Урок № 112 Урок розвитку комунікативних умінь № 46. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами    263

Урок № 113 Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти   270

Урок № 114 Урок розвитку комунікативних умінь № 47. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Складання запитань до прес-конференції    275

Урок № 115 Урок розвитку комунікативних умінь № 48. Круглий стіл. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом    280

Урок № 116 Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання    284

Урок № 117 Урок розвитку комунікативних умінь № 49. Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу    289

Урок № 118 Урок розвитку комунікативних умінь № 50. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Діалогічне мовлення: діалог-дискусія   298

Урок № 119 Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники. Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань    302

Урок № 120 Урок розвитку комунікативних умінь № 51. Техніка мовлення. Тональність виступу. Виголошення доповіді, підготовленої заздалегідь   307

Урок № 121 Урок розвитку комунікативних умінь № 52. Лінгвістична конференція. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність   312

Урок № 122 Урок розвитку комунікативних умінь № 53. Контрольне говоріння    315

Урок № 123 Тематична контрольна робота № 7. Контрольний тест    319

СИНТАКСИС ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПРЯМА МОВА. ТЕКСТ. ПУНКТУАЦІЯ    323

Урок № 124 Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Складні випадки перекладу словосполучень із російської мови українською    323

Урок № 125 Урок розвитку комунікативних умінь № 54. Контрольний усний переказ   327

Урок № 126 Урок розвитку комунікативних умінь № 55. Контрольний письмовий переказ   330

Урок № 127 Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки   333

Урок № 128 Урок розвитку комунікативних умінь № 56. Контрольне аудіювання   339

Урок № 129 Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення   345

Урок № 130 Урок розвитку комунікативних умінь № 57. Конфесійний стиль, сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах   350

Урок № 131 Урок розвитку комунікативних умінь № 58. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов’янізми — мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів    357

Урок № 132 Просте ускладнене речення   360

Урок № 133 Урок розвитку комунікативних умінь № 59. Контрольний усний твір    364

Урок № 134 Урок розвитку комунікативних умінь № 60. Контрольний письмовий твір    366

Урок № 135 Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку   369

Урок № 136 Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Епіграф   373

Урок № 137 Урок розвитку комунікативних умінь № 61. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Написання приватних та офіційних листів    377

Урок № 138 Урок розвитку комунікативних умінь № 62. Українська епістолярна спадщина — невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника. Епістолярний етикет. Складання електронного листа   382

Урок № 139 Контрольний диктант    386

Урок № 140 Тематична контрольна робота № 8. Контрольний тест    388

ДОДАТОК   392

ЛІТЕРАТУРА    401
http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_ukransko_movi_11_klas__semestr_profl__ukranska_flologya_1/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас