Групи сполучників за будовою. Написання сполучників. Українська мова 7 клас

Конспект уроку

Тема. Групи сполучників за будовою. Написання сполучників

Мета: вчити учнів на основі власних спостережень робити висновки щодо груп сполучників за будовою, вчити правильно писати складні та складені сполучники; формувати вміння розрізняти сполучники та однозвучні сполуки слів; розвивати пам’ять, увагу, мовлення, логічне мислення; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

 1. Перевірка домашнього завдання.

Індивідуальні завдання.

Картка 1.

Переписати речення, вставляючи пропущені букви. Сполучники сурядності підкреслити однією рискою, сполучники підрядності – двома.

Як урод…ть жито, то всім буде сито.(Нар. творч.) Хвали море, та тр .. майся суші.(Нар. творч.) З .. мовий вечір, закуривши люльку, ро .. сипав зорі, неначе іскри, пустив хмарки, мов кіл .. ця диму.(В. Симоненко) Гаї шумлять біля потока так, як шуміли нам давно. (А.Малишко) В .. сна й з .. ма на терезах або на гойдалці пр .. мхливій. (М. Рильський)

Картка 2.

Переписати речення, розставляючи потрібні розділові знаки, в такій послідовності: 1) речення, у яких сполучники поєднують однорідні члени; 2) складні речення, у яких сполучники поєднують їхні частини.

Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Під хатою дідусь сивенький сидить а сонечко низенько уже спустилось над Дніпром. За сонцем хмаронька пливе червоні поли розстилає і сонце спатоньки зове у синє море. Тече вода в синє море та не витікає. Хочеться дивитись як море заграє(З творів Т.Шевченка)

Картка 3.

Переписати речення, вставляючи замість крапок відповідні сполучники. Сполучники сурядності підкреслити однією рискою, сполучники підрядності – двома.

Не купити ума, … нема. Книгу читають не умом, … розумом. Слово не стріла, … глибоко ранить.  Не брудни криниці, … схочеш водиці. Надувся, … жаба під пеньком. Краще бути хвостом живого собаки, … головою дохлого лева. Краще з розумним загубити, … з дурнем знайти. Дознавайся світа, … служать літа. (З нар. творч.)     Довідка: поки, а, бо, як, мов, ніж, а, як.

Перевірка виконаного завдання.

 1. Оголошення теми та мети уроку.
 1. Актуалізація опорних знань учнів.

           Завдання. Прочитайте виразно вірш Д. Білоуса. Визначте тему та головну думку твору.

Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

А хто любить, той легко вчить:

Все, як пишеться, в ній вимовляється, –

Все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,

Тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова й Лесина,

І Франкова у ній душа.

Дорожи українською мовою,

Рідна мова – основа життя.

Хіба мати бува примусовою?

Непутящим бува дитя!               Д. Білоус

– Знайдіть і прочитайте рядки, в яких висловлено головну думку. Чи погоджуєтесь ви з автором? Відповідь обґрунтуйте.

– Знайдіть у тексті твору сполучники. Визначте, до якої групи (сурядні чи підрядні ) вони належать. Доведіть свою думку.

 

 1. Засвоєння нового матеріалу.

– Ми продовжуємо вивчення сполучників, і на цьому уроці ви дізнаєтесь, що сполучники поділяються на групи ще й за будовою. А також вчитиметеся їх правильно писати.

На дошці записано слова:

Але, і, через що, та, щоб, тому що, якби, проте, немовби, як тільки.

Завдання. Згрупуйте за будовою сполучники, записуючи їх у три колонки. Поясніть, чому кожний із сполучників ви віднесли саме до цієї групи.

Учитель записує на дошці назви груп і доповнює відповіді учнів, що за будовою розрізняють сполучники прості, складні і складені.

Робота в парах.

Прочитайте теоретичний матеріал про групи сполучників за будовою та їх написання. Поставте один одному по 3 запитання до тексту.

Перевірка виконаного. Висновки.

 

 1. Закріплення вивченого.

Розподільний диктант.

– Запишіть сполучники, розподіляючи їх на три колонки: прості, складні та складені.

Бо, через те що, нібито, проте, та, якби, тому що, хоч, зате, після того як, начебто, щоб, але, для того щоб, якщо, немовби, немов, чи, нібито, так що.

Завдання. Виберіть з кожної групи по сполучнику та складіть з ними речення. Речення запишіть у зошити.

Творче спостереження з елементами аналізу.

Учням роздається  роздрукований текст І.Вихованця.

Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них – мова. Здається, ми знаємо якесь слово, немовби розуміємо його. Проте все, що закладено в ньому упродовж віків, нерідко не можемо повною мірою видобути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами у всій красі, глибині і неповторності.

З раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істини. Розпочинається прилучення дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь наш учитель – мова.

Підготуватись до виразного читання тексту. Дайте відповіді на запитання:

– Чому мова – наш учитель?

–  Чому мова – найбільша таємниця світу?

Завдання. 1. Випишіть сполучники, вкажіть, до якої групи за будовою вони належать.

 1. Назвіть речення, в яких сполучники вживаються для зв’язку однорідних членів речення, а потім речення, де сполучники служать для зв’язку частин складного речення.
 2. Поясніть правопис виділених слів.
 3. Висловіть свої думки про значення рідної мови в житті кожної людини. Складіть і запишіть 3-4 речення, використовуючи сполучники.

– Розглянемо сполучники та однозвучні сполуки слів.

Спостереження.

Опрацювання порівняльної таблиці «Сполучники й однозвучні слова». Прочитайте речення, записані у таблиці. Проведіть дослідження: з’ясуйте, чому в одних реченнях зате, проте, щоб, якби пишуться разом, а в інших окремо?  Під час спостережень дайте відповіді на запитання, записані на дошці.

– Чи мають виділені слова лексичне значення?

– Чи відповідають вони на якесь запитання?

– Чи є членами речення?

– Чи можна виділені слова замінити синонімічними сполучниками?

Щоб не трапилося лиха, будь обачним.

Біда помучить, зате мудрості научить.

Якби пес робив, то в чоботях би ходив.

Весна, проте вже холодно.

 

Що б не трапилося, будь людиною.

Я поважаю тебе за те, що ти завжди дотримуєш слова.

Як би не тис мороз, а весна буде.

Я про те вже говорив.

– Зробіть висновки, в якій колонці записані речення із сполучниками, а в якій – їх однозвучними словами.

           Попереджувальний диктант.

Записати речення, пояснити зміст прислів’їв, знайти сполучники та однозвучні сполуки слів, пояснити їх правопис.

Як би ти не знав багато, а більше за всіх не знатимеш. Якби не було хмар, ми й не знали б ціни сонцю. Щоб руки вміли, треба працювати головою. Що б вода не принесла, вона ж колись і забере. Що б у серці не таїлось, на лиці усе б відбилось. Щоб лиха не мати, треба рано вставати. Що б улітку не вродило, зимою не зашкодить. Листопад не лютий, проте спитає, чи взутий.

Завдання. Складіть і запишіть речення, у яких були б подані слова і сполучення слів: притому – при тому; тож – то ж; якже – як же; щоб – що б; зате – за те; якби – як би; причому – при чому.

Завдання. Спишіть речення,  розкриваючи  дужки. Назвіть у  сполучниках орфограми. Обґрунтуйте їх. Випишіть будь-які два   сполучники та за зразком, поданому у підручнику, розберіть їх як частину мови.

 1. Якщо ви хочете, що/б рідне слово назавжди ввійшло в духовне життя дитини, стало її багатством, не забувайте про рідну пісню. (В.Сухомл.) 2. Ну що/б, здавалося слова. (Т.Шевченко) 3. Довго співали дівчата, довго гуляли хлопці, незважаючи на/те/що другого дня треба рано було вставати. (І. Нечуй-Левицький) 4. Ніч мине, як вже не раз минала, – то/ж недарма темрява тремтить. (Леся Українка) 5. Як/би я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти.(Д. Павличко)
 2. Прогуло прокляте лихо, та/й заснуло.(Т.Шевченко) 2. Ніч була темна, про/те тиха. 3. Даю тобі цей меч, дарма/що ти не сильна. (Леся Українка) 4. Ще вітер хмари не розвіяв, ще гай від жалощів поник, та знов чоло підводить Київ, що/б не хилить чола повік. (М.Рильський.) 5. Вода палахкотіла гарячим вогнем, наче/б/то горіло ціле море. (В.Шевчук) Гра “ Четвертий зайвий ”.
 3. Немовби, також, мов, зате.
 4. Але, та, що, проте.
 5. Коли б, тому що, немовбито, в міру того як.
 6. Отож-бо, тому-то, тільки-но, хоч би.

 

 1. Підбиття підсумків роботи.

– Що нового ви дізналися про сполучник?

– Чому  навчилися на цьому уроці?

– Яку орфограму у сполучниках ви засвоїли?

 

 1. Домашнє завдання.

          Завдання за вибором:

Вправа з підручника.

Написати твір-мініатюру з теми «Книга – міст у світ знань». У реченнях використати різні за будовою сполучники та однозвучні сполуки слів.

 

 

 

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас