Біологія. 10 клас нова програма 2018-2019

Євсеєв Р. С., Задорожний К. М.  Біологія. 10 клас . — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 128 с. : іл., табл. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник повністю відповідає новій програмі з останніми змінами (2017 р., рівень стандарт). Розробку кожного з уроків розташовано на окремому аркуші з полями для нотаток. Н аданий матеріал є основою, завдяки якій учитель може адаптувати конспект до потреб конкретного класу і свого бачення викладання предмета. Згідно з новою навчальною програмою для 10 класу (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804), наведена кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною, а їх послідовність у межах одного навчального року вчитель може змінювати на власний розсуд. У розробках уроків ураховано компетентністній підхід до навчання.  

Календарно-тематичне планування 3

Вступ .  .  .  .  .  .  . 5

Урок 1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Фундаментальні властивості живого . . . 5

Урок 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Тема 1. Біорізноманіття .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  . 9

Урок 3. Систематика — наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Урок 4. Сучасні критерії виду .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Урок 5. Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування, гіпотези походження вірусів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . 13

Урок 6. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби

зі шкідливими видами 15

Урок 7. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Урок 8. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Урок 9. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Частина 1. Рослини .  .   .  .  . 21

Урок 10. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Частина 2. Гриби 23

Урок 11. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Частина 3. Безхребетні тварини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Урок 12. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Частина 4. Хребетні тварини .. 27

Урок 13. Представлення проектів «Характеристика видів за видовими критеріями» 29

Урок 14. Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» 31

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Урок 15. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі .  .  .  .  .  .  .  . 33

Урок 16. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі .  .  .  .  .  . 35

Урок 17. Обмін речовин та енергії — основа функціонування біологічних систем .  .  . 37

Урок 18. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів .  .  .  39

Урок 19. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів .  .  .  .  41

Урок 20. Обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини .  .  .  .  .  .  43

Урок 21. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

Урок 22. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією 47

Урок 23. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Урок 24. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму 51

Урок 25. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . 53

Урок 26. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    . 55

Урок 27. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини .  .  .  . .  .  .  .  .  . 57

Урок 28. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин .  .  .   .  .  .  . 59

Урок 29. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук у організмі людини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Урок 30. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   63

Урок 31. Узагальнення знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» .  .  .  .  .  . 65

Тема 3. Спадковість і мінливість .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Урок 32. Основні поняття генетики 67

Урок 33. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Частина 1. Моногібридне схрещування, повне домінування 69

Урок 34. Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне схрещування, неповне домінування 71

Урок 35. Гібридологічний аналіз. Частина 3. Ди- та полігібридне схрещування .  .  .  .  .  . 73

Урок 36. Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування .  .  .  .  .  .  . 75

Урок 37. Гібридологічний аналіз. Частина 5. Зчеплене успадкування і кросинговер 77

Урок 38. Гібридологічний аналіз. Частина 6. Успадкування, зчеплене зі статтю .  .  .  .  .  . 79

Урок 39. Розв’язування генетичних задач .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Урок 40. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.

Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині .  .  .  . 83

Урок 41. Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  . 85

Урок 42. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Урок 43. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    . 89

Урок 44. Закономірності неспадкової мінливості людини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Урок 45. Закономірності спадкової мінливості людини. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми.

Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Урок 46. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу

алелів у популяціях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  . 95

Урок 47. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 97

Урок 48. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  . 99

Урок 49. Представлення проектів «Генетичний моніторинг у людських спільнотах», «Скринінг-програми для новонароджених», «Генотерапія та її перспективи» .  .  .  .  . 101

Урок 50. Узагальнення знань з теми «Спадковість і мінливість» 103

Тема 4. Репродукція і розвиток .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

Урок 51. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів .  .  .  .  . 105

Урок 52. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Урок 53. Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

Урок 54. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . 111

Урок 55. Статеві клітини 113

Урок 56. Особливості гаметогенезу в людини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115

Урок 57. Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Урок 58. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної

медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини .  .  .  .  .  . 119

Урок 59. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . 121

Урок 60. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

Урок 61. Узагальнення знань з теми «Репродукція і розвиток» .  .  .  .  .  .  .  . 125

Урок 62. Можливості й перспективи застосування досягнень біології 127

Література

http://e-kniga.in.ua/product/biologiya_10_klass/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
«Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас інноваційна діяльність