Усі уроки української літератури. 10 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія

Косогова О. О., Муковоз Л. Г. Усі уроки української літератури. 10 клас. ІІ семестр.Профіль — українська філологія.— 2-ге вид. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 416 с

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури профільного рівня (профіль — українська філологія) для ІІ семестру 10 класу які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Серед них уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані розробки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, керівників методичних об’єднань, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів. Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 10 класі (профіль — українська філологія). II семестр  3

Імпресіонізм в українській літературі .Творчість М. Коцюбинського  12

Урок № 66–67 Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі  12

Урок № 68 Михайло Коцюбинський. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського — від реалізму до модернізму  19

Урок № 69–70 «Intermezzo» — яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі». Нові художні принципи зображення героя — від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу — його смислотворчої сутності, де панує слово та почуття персонажа, суб’єктивне бачення себе та навколишнього світу  21

Урок № 71 Зіставлення двох світів: людського, дисгармонійного, смертоносного, і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя  27

Урок № 72 Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці та боротьби. Поетика імпресіонізму в повісті. Глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник у новелі  34

Урок № 73 «Тіні забутих предків»: «Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна» (М. Коцюбинський). Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їхній вплив на життя гуцулів  41

Урок № 74 Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті  48

Урок № 75 Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення  54

Урок № 76 Ідея незнищенності духовного начала в житті. Фольклорне тло твору. Художньо-стильові особливості повісті. «Тіні забутих предків» і українське «поетичне кіно». Екранізація повісті.Творча особистість Сергія Параджанова та Івана Миколайчука  58

Урок № 77 Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. «Ключі» до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане (письмовий твір) 65

Урок № 78 Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті  68

Урок № 79 Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського  74

Неоромантизм в українській літературі. Творчість О. Кобилянської, Лесі Українки  78

Урок № 80 Неоромантизм як заперечення прози «міщанського» життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю. Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів) 78

Урок № 81 Читацький практикум. Неоромантичний твір. «Ключі» до прочитання. Літературний блог як форма рефлекції над прочитаним 83

Урок № 82 Ольга Кобилянська. Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття  письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман) 87

Урок № 83–84 Тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в новелі «Valse melancolique». Жінка як взірець нового типу героя. Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти  97

Урок № 85 Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі. Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ   103

Урок № 86 «Людина» — перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища  111

Урок № 87 Образ Олени Ляуфлер. Особливості характеротворення. Творча манера й стиль автора. О. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці  117

Урок № 88 Урок позакласного читання. О. Кобилянська. Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист у новелі «Битва» 121

Урок № 89 Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської  125

Урок № 90 Життєвий і творчий шлях Лесі Українки  129

Урок № 91–92 Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки — сильної (емоціями, волею,

інтелектом) особистості, яка шукає розв’язання найгостріших духовних проблем життя  140 Урок № 93 Утвердження незламності духу і віри людини в життєвих випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!», «Contra spem spero». Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови  151

Урок № 94 Громадянська лірика. Урок виразного читання віршів Лесі Українки  157

Урок № 95 Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…»). Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки  160

Урок № 96 Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури. Драма-феєрія «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська основа твору. Авторська рецепція українських міфів. Єдність трьох світів — композиційна особливість «Лісової пісні». Єдність трьох світів — композиційна особливість «Лісової пісні» 165

Урок № 97 Романтично-міфологічний образ Мавки  184

Урок № 98 Роздвоєність душі Лукаша  190

Урок № 99 Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша  194

Урок № 100 «Кассандра» — новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри — античної віщунки 199

Урок № 101 Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору — наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі  205

Урок № 102 Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні. Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури  210

Урок № 103 Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших) 218

Урок № 104 Позакласне читання. Драматична поема «Одержима», її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам 224

Урок № 105–106 Класний контрольний твір (письмово) 229

Урок № 107 Література рідного краю. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя. Використання антитези в однойменному вірші зі збірки  230

Урок № 108 Контрольна робота за творчістю Лесі Українки 243

Символізм в українській літературі. Творчість В. Винниченка , П. Тичини  246

Урок № 109–110 Символізм як вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М. Вороний). Філософська основа (оглядово). Ж. Мореас, «Маніфест символізму» (1886). Угрупування «Молода муза», «Українська хата» (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.). Піднесення конкретного образу до рівня символу.

Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми  246

Урок № 111 Біографія Володимира Винниченка  252

Урок № 112 Філософський зміст, проблематика новели «Момент». Імпресіоністична манера письма автора  262

Урок № 113–114 Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя. Особливості композиції. Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському

контексті. В. Винниченко — художник  268

Урок № 115 Поетична спадщина П. Тичини — одна з вершин української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця в тоталітарній системі. Жанрово‑стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина — найбільший модерніст 20‑х років ХХ століття. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики  275

Урок № 116–117 Збірка «Сонячні кларнети» — подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети». Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі» 290

Урок № 118 Глибина почуттів ліричного героя в поезії «О панно Інно…» та художні засоби вираження  307

Урок № 119 «Пам’яті тридцяти» — збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. Читацький практикум. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору  313

Урок № 120 Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово) 319

Урок № 121–122 Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність,

алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора 328

Урок № 123 Зв’язне мовлення. Усний твір на літературну тему  335

Урок № 124 Контрольна робота за творчістю В. Винниченка та П. Тичини  337

Творчість Б. Лепкого та І. Гаспринського  342

Урок № 125 Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця  342

Урок № 126 Трилогія про Івана Мазепу у 3‑х томах і 5‑ти книгах: «Мотря», «Не вбивай», «Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж». Іван Мазепа — як «золота доба» Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії  346

Урок № 127 Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі  350

Урок № 128 Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою  355

Урок № 129 Ісмаїл Гаспринський. «Арслан киз» («Дівчина- левиця»). Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово). Видавнича діяльність. Газета «Терджиман». Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу — джадидизм  359

Урок № 130 Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського 363

Урок № 132 Головний конфлікт оповідання; новаторство і значення творчості І. Гаспринського для культурного і суспільного життя кримськотатарського народу  374

Урок № 133 Контрольна робота за творчістю Б. Лепкого та І. Гаспринського  379

Урок № 134–135 Література рідного краю. Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників високого модернізму, творця міфософічної поезії. Тісний зв’язок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви («Ти увійшла нечутно, як русалка»). Майстер ліричної мініатюри «У рідній моїй стороні…»  382

Урок № 136–137 Урок зв’язного мовлення. Пам’ятник улюбленому персонажеві  391

Урок № 138–139 Повторення та узагальнення вивченого у 10 класі  399

Урок № 140 Підсумковий урок  404

Література  407

http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_ukransko_lteraturi_10_klas__semestr_profl__ukranska_flologya/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас