Усі уроки української літератури. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія

Косогова О. О.Усі уроки української літератури. 10 кл. І с. Профіль — укр. філол. / О. О. Косогова, Л. Г. Муковоз — 2-ге вид., доповн. та переробл. — Х. : ВГ «Основа», 2018. — 416 с.

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури профільного рівня (профіль — українська філологія) для І семестру 10 класу, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Серед них уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані розробки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик.

Календарно -тематичне планування уроків української літератури в 10 класі (профіль — українська філологія). I семестр ………………….. 3 

Вступ. Повторення вивченого ………… 13

Урок № 1 Читацький практикум. Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача. Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору ………… 13

Урок № 2 Повторення вивченого. Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури (головні ознаки). Стильові особливості літературних періодів. Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури XI — першої половини XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри ………… 24

Українська література ІІ пол. ХІХ ст. Реалізм . Творчість І. Нечуя-Левицького , Панаса Мирного ………… 31

Урок № 3 Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення. Реалізм як художній метод відтворення дійсності. Головні ознаки реалізму як методу. Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст. Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища тощо. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни ……… 31

Урок № 4 Реалізм в українській літературі 70–90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип ………… 37

Урок № 5 Жанрова й тематична різноманітність. Оновлення художніх засобів. Українська література 70–90‑х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті … 43

Урок № 6 Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко). Її загальна характеристика ………… 51

Урок № 7 «Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей ………… 62

Урок № 8–9 Колоритні людські характери в повісті ………… 71

Урок № 10 Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі … 81

Урок № 11 Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. «Сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору. Сценічне життя повісті ………… 85

Урок № 12 Контрольна робота ………… 92

Урок № 13 Панас Мирний (П. Рудченко). Огляд життя і творчості ………… 96

Урок № 14 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — перший соціально-психологічний роман в українській літературі ………… 104

Урок № 15–16 Вихід героя за рамки «родинного кола». Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин ………… 112

Урок № 17–18 Інші персонажі твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», їх новизна й масштабність. Особливості типізації героїв ………… 117

Урок № 19 Особливості композиції роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Особливості стилю письменника. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури … 126

Урок № 20–21 Розвиток комунікативних умінь. Класний контрольний твір …… 132

Урок № 22 Література рідного краю. Одна така земля (Огляд творчості В’ячеслава Романовського) ………… 133

Урок № 23 Контрольна робота ………… 140

Драматургія і театр ХІХ ст. Творчість І. Карпенка -Карого і Б. Грінченка ………… 146

Урок № 24 Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. Родина Тобілевичів і український театр. Зв’язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо ………… 146

Урок № 25 Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово) Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру в розвитку національної культури ………… 154

Урок № 26 Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава Чалий»). І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника …… 162

Урок № 27 Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії — суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість — жебраками. Терентій Пузир як утілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона («багатство, земні блага») як тема, ідея і головний персонаж комедії ………… 168

Урок № 28 Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря ………… 174

Урок № 29 Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами. Проблема соціально відповідального підприємництва ………… 179

Урок № 30 «Мартин Боруля» (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов’язана з походженням людини (Мольєр «Міщанин-шляхтич», анонімне сатиричне оповідання XVIII ст. «Доказатєльство Хама Данієла Кукси потомственного», М. Куліш «Мина Мазайло»). Значення творчості І. Карпенка-Карого ………… 184

Урок № 31 Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Б. Грінченко як редактор «Словаря української мови» ………… 194

Урок № 32–33 Б. Грінченко «Без хліба» — морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді «не укради» в образі селянина Петра; почуття власної гідності «маленької людини» — образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя ………… 203

Урок № 34 Б. Грінченко «Сам собі пан» — маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання … 207

Урок № 35 Борис Грінченко. «Моє щастя» — життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. «Весняні сонети» — ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму ………… 210

Урок № 36 Читацький практикум. Ліричний (ліро-епічний) твір. «Ключі» до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій (письмово) ………… 217

Урок № 37 Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка …… 221

Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. Модернізм . Творчість і. Франка … 226

Урок № 38 Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське ………… 226

Урок № 39 Важливі етапи життєвого й творчого шляху І. Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні. Епістолярії про І. Франка ………… 237

Урок № 40–41 Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М. Вороним. (Послання М. Вороного «Іванові Франкові»). Ліричний герой громадянської лірики І. Франка — борець проти соціального і національного гноблення («Каменярі», «Земле моя, всеплодющая мати») ………… 248

Урок № 42 Патріотизм, національна ідея в циклі поезій «Україна» зі збірки «З вершин і низин». «Декадент» — поетичне кредо І. Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця ………… 255

Урок № 43 Поема «Мойсей» — філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору ………… 263

Урок № 44 Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації ………… 270

Урок № 45 Пролог до поеми — заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі ………… 275

Урок № 46–47 Збірка «Зів’яле листя» — «лірична драма». Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…»). Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І. Франка. Позакласне читання. Р. Горак «Тричі мені являлася любов». (Спарений урок) ………… 280

Урок № 48 Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича ………… 298

Урок № 49 Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного «естетства» ………… 302

Урок № 50 Зв’язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені ………… 309

Урок № 51 «Украдене щастя» — соціально-психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика …… 313

Урок № 52 Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми. Засоби художнього вираження почуттів ………… 319

Урок № 53 Сценічне життя драми. Богдан Ступка в ролі Миколи в постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка ………… 326

Урок № 54 Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. «Ключі» до прочитання. Рецензія на театральну постановку драматичного твору (усно) ………… 332

Урок № 55 Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах … 335

Урок № 56 Модернізм як розрив із традицією класичної літератури — пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві ………… 340

Експресіонізм в українській літературі. Творчість В. Стефаника ………… 352

Урок № 57 Е кспресіонізм — літературно-мистецький напрям. Експресіонізм в українській літературі. Експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського ………… 352

Урок № 58 Головні етапи життя і творчості В. Стефаника. Особливості художнього світогляду письменника ………… 360

Урок № 59 Новела «Камінний хрест» — український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах ………… 367

Урок № 60 В. Стефаник. Новела «Камінний хрест». Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі ………… 374

Урок № 61 Новела «Новина»; Життєва основа новели. удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору ………… 378

Урок № 62 Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого … 382

Урок № 63 Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника ……… 387

Урок № 64 Урок позакласного читання. Життя і творчість П. Грабовського. Основні мотиви творчості Грабовського ………… 390

Урок № 65 Підсумковий урок. Систематизація знань, умінь і навичок …… 401

http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_ukransko_lteraturi_10_klas__semestr_profl__ukranska_flologya_1/?p=256

Один комментарий на “Усі уроки української літератури. 10 клас. І семестр. Профіль — українська філологія”

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас