Календарне планування уроків української літератури для 9 класу на 2017-2018 н.р. (за оновленою програмою зі змінами 2017 року)

Українська література 9-й клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 56 год. Повторення й
узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 2 год. Позакласне читання — 4 год.
Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення)
Резервний час — 6 год.

Обов’язкова кількість видів контролю   

1 II
Контрольні роботи

у ф о р м і:

•   контрольного класного твору;

•   виконання інших завдань (тестів, відпо­відей на запитання тощо)

3

 

1

2

3

 

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ) 2(у+п) 2(у+п)
ЛРК 1 1
ПЧ 2 2
Перевірка зошитів 4 5

 

 

Зміст навчального матеріалу Дата  
1 ВСТУП Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. МК: Образотворче мистецтво, музичне мистецтво, театральне та кіномистецтво.
2 Родинно-побутові пісні
«Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько…» (2 на вибір), «Ой під вишнею, під черешнею…»
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського
фольклору (повторення й узагальнення вивченого).
3 Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка.
МК: Фольклор слов’янських народів. І. Соколов. «З базару»; М. Пимоненко. «Ревнощі», «Побачення», «Суперниці»; С. Васильківський. «А що мати скажуть» (образотворче мистецтво); музика М. Лисенка до українських народних пісень (музичне мистецтво).
4 Українські народні балади Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад.

ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.

5 «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»

МЗ: козацька доба (історія України).
МК: В. Васильківський. «Козак в степу. Тривожні знаки»; С. Якутович (із
альбому «Абсолютний слух часу», 2008); О. Сластіон. «Проводи на Січ»,
1898; Ю. Нікітін. «Козак-херувим» (образотворче мистецтво); «Ой, із-за
гір, з-за гір» із альбому «Українські народні козацькі пісні та думи», 2005;
«Ой на горі вогонь горить» (із альбому «Українська козацька історична пісня (XVI-XVII ст.»); гурт «Хорея Козацька», 2005 (музичне мистецтво).

Напам’ять: 1 баладу або пісню (на вибір).

6 ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна
література ХІ–ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник
Святослава) (оглядово).
7 Перекладна література
Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея.
Притча про блудного сина.
Біблія як Святе Письмо й художній текст.
8 Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький,

І. Огiєнко, І. Хоменко).
Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах.
ТЛ: притча (повторення й поглиблення).
МЗ: історія українського середньовіччя (історія України).
МК: Рафаель Санті. «Суд Соломона», «Сікстинська Мадонна»; Леонардо да Вінчі. «Таємна вечеря»; П. Брейгель Старший. «Вавилонська вежа»;
Рембрандт. «Повернення блудного сина» (образотворче мистецтво);
М. Скорик. Опера «Мойсей», 2014 (музичне мистецтво).
СЛ: твори В. Арєнєва.

9 Контрольна тестова робота № 1. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади. Давня література.
10 Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України
Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє
Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

ТЛ: літописи (повторення), ліро-епіка.

11 «Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина
українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви
його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та
стилістичних засобів.
12 Образи  руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно
міфологічні образи та їхнє значення.

Розвиток мовлення (письмово)

13 Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність
образу Ярославни.
МЗ: похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців у
1185 році (історія України). МК: М. Лисенко. «Плач Ярославни»;
О. Бородін. «Князь Ігор» (музичне мистецтво). В. Лопата. Цикл гравюр за мотивами «Слова о полку Ігоревім»; картини Ю. Нарбута, О. Кульчицької. Ілюстрації до «Слова о полку Ігоревім» В. Єфименка.
14 Література рідного краю № 1.
15 Позакласне читання № 1
16 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко
Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван
Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі
української культури (оглядово).
17 Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи
(Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів».
Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).
18 Григорій СКОВОРОДА. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». ТЛ: Ренесанс, Бароко.
19 «Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»)
Напам’ять: «Всякому місту – звичай і права»
20 Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії зсобою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські». Розвиток мовлення усно

МК: образотворче та музичне мистецтво, театральне мистецтво,
архітектура цього періоду; документальний фільм «Великі українці– Григорій Сковорода», 2008 (кіномистецтво). Карп Трохименко. «Григорій Сковорода» (1976) (образотворче мистецтво)
СЛ: поезії Артема Полежаки, Олександра Ірванця, Сергія Жадана.

21 Контрольна тестова робота № 2. Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. Українська література доби Ренесансу і доби Бароко.
22 НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики,
етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм тощо). Визначні українські письменники.
23 Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи  «Енеїди».
24 «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств
суспільства, алюзії на українську історію в поемі.
25 Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).  ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.
26 «Наталка Полтавка» Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Колоритні  образи твору.
27 Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Сценічне життя твору.

МЗ: Україна у ХVIII ст.; доба козаччини (історія України).
МК: опери М. Лисенка «Наталка  Полтавка», «Енеїда» (музичне
мистецтво); фільм «Наталка Полтавка», 1978 (кіномистецтво);
ілюстрації А. Базилевича до твору “Енеїда” (образотворче мистецтво).

28 Контрольний твір за літературною спадщиною І.Котляревського (у формі есе)
29 Позакласне читання № 2

 

30 Контрольна тесова робота № 3. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.
31 Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. Батько української прози, один із
перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманізм та
християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся»
32 «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму. Художнє розкриття
письменником традиційних народних моральних уявлень.
33 Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні
твору. П. Куліш про Г. Квітку.

МЗ: обряди українців (народознавство).
СЛ: М. Павленко. «Моя класнюча дівчинка».

34 Позакласне читання № 3  Квітка-Основяненко «Конотопська відьма»
35 Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й
Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики
(Л. Боровиковський, П. Гулак -Артемовський, Є. Гребінка,
М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич.
36 Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських
літератур.
МЗ: Генріх Гейне, Джордж Ноел Гордон Байрон (зарубіжна література); «Стилі та напрями мистецтва» (мистецтво).
МК: романтизм у музиці (Дж. Россіні, Ф.  Шопен, Й. Брамс, опера «Запорожець за Дунаєм С. Гулака-Артемовського) та образотворчому мистецтві (Ежен Делакруа, Франсіско Гойя, К. Брюллов).
СЛ: поезії Олесі Мамчич, Мар’яни Савки, Оксани Забужко.
37 Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.
ТЛ: романтизм
38 Євген ГРЕБІНКА. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби
як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика
поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба
любить», «Чёрные очи» та ін.). ТЛ:романс.
МК: романси М. Глінки; авторські пісні Максима Паленка, Марійки Бурмаки (музичне мистецтво); романтичний живопис Г. Світлицького,

М. Самокиша, А. Мокрицького (образотворче мистецтво).

39 Микола ГОГОЛЬ. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та
фольклор як їх джерело.
40 «Тарас Бульба»              (переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору.
41 Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ
головного героя.
42 Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства. Розвиток мовлення (усно)

МЗ: козацька доба (історія України); проза М. Гоголя (зарубіжна
література).
МК: опера М. Лисенка «Тарас Бульба» (музичне мистецтво).
43 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА№ 5. Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. Література українськогоромантизму. Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Євген Гребінка. Микола ГОГОЛЬ.
44 Тарас ШЕВЧЕНКО. Геніальний поет, мислитель, пророк
національного відродження в
Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та
елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).
45 Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).
46 Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.
МЗ: Історія України, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.
МК: пісні на слова Шевченка гуртів «Kozak system», «Кому вниз»,
«ДримбаДаДзиґа», «Бандурбенд», сестер Тельнюк (музичне мистецтво);
фільм «Мій Шевченко», 2001(кіномистецтво); живопис Т. Шевченка
«Автопортрет» (1840).

47 Тарас ШЕВЧЕНКО. «Сон» («У всякого своя доля…») Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.
48 Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої
особистості. Сатиричний характер поеми.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність. напам’ять: фрагмент (на вибір).
МК: документальний фільм «Великі українці — Т. Шевченко», 2008
(кіномистецтво); Ф. Рубо. «Кавказька сцена»; художні роботи
О. Шупляка (образотворче мистецтво).

49 Тарас ШЕВЧЕНКО. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну
загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно
визвольної боротьби.
50 Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей,
осуд загарбницьких воєн.
МЗ: образ Прометея (міфологія). Історія України (гетьман Павло
Полуботок).
МК: Якоб Йорданс. «Прикутий Прометей», 1640 (живопис).
51 Тарас ШЕВЧЕНКО. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму
значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови.
52 Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза,
заклик тощо).     напам’ять: фрагмент (на вибір).
53 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 6. Тарас Шевченко
54 Тема жіночої долі. Тарас ШЕВЧЕНКО. «Катерина». «Вічна» тема матері й сина.
55 «Наймичка». Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично
побутовий («Наймичка»).
56 Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів
Т. Шевченка про жіночу долю.
МК: Богородиця в українському іконописі (живопис).
СЛ: оповідання Оксани Забужко зі збірки «Сестро, сестро».
57 Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з
нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в
образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.           напам’ять: вірш «Доля».
ТЛ:
ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

МК: Т. Шевченко – художник: «Циганка-ворожка» (1841), «Катерина»
(1842).
СЛ: Оксана Лущевська. «Інший дім»

58 Біблія в житті Т. Шевченка Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.
ТЛ: псалом.
або           «Злоначинающих спини…» Біблійні мотиви в поезіях
Т. Шевченка періоду після заслання. Молитва як жанр у творчості поета.
Ідея єдності й згоди в поезії «Злоначинающих спини…», пробудження сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти, щирої дружби.
Потреба єднання й взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських
цінностей.
ТЛ: молитва.
59 Підсумковий урок: Світова велич українського поета
Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури
інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.
60 П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний
літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра,
Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підручників для школи, українського
правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського
просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична
основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській
та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і
культурного збагачення нації. «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви.
61 «Чорна рада» Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Розвиток мовлення (письмово)

 

 

62 Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману
Т. Шевченком.    ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.
МЗ: Історичні події в Ніжині 1663 р. («Чорна рада»); Літопис Самовидця (історія України); історичні романи  В. Скотта, В. Гюго (зарубіжна
література).
МК: народні перекази про козака Мамая (фольклор); фільм «Чорна рада», 2002; режисер-постановник М. Засєєв-Руденко (кіномистецтво).
63 Контрольний твір за літературною спадщиною Т.Шевченка або                         П. Куліша
64 Марко ВОВЧОК (Марія  Олександрівна Вілінська). Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка».
65 «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи
персонажів — людей із народу та панночки. ТЛ: реалізм.
66 «Інститутка». Авторська позиція у творі.
67 Позакласне читання № 4.

 

68 Література рідного краю № 2.

 

69 УРОК-ПІДСУМОК Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.
70 Контрольна тестова робота № 7. Т. Шевченко. М.Гоголь. М.Вовчок

Комментарии запрещены.

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас