Календарне планування на 2017-2018 н.р. Українська мова 6 клас

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(7 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 4 4
Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір 1
Правопис:

диктант

 

1

 

1

 

Зміст навчального матеріалу Дата Прим
1 Вступ. Краса й багатство української мови.
2 Розвиток мовлення № 1. Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення  вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення),  тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично).
3 Розвиток мовлення № 2. Повторення вивченого про типи мовлення.
4 Повторення, узагальнення  й поглиблення вивченого.

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

5 Просте речення. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні.
6 Складання листа до осені з використанням риторичних звертань та однорідних членів речення (письмово).

(рекомендований вид роботи)

7 Складне речення.
8 Пряма мова. Діалог.
9 Розвиток мовлення №3. Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.
10 Основні орфограми та пунктограми (за вибором учителя)
11 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 1. Повторення, узагальнення  й поглиблення вивченого.
12 Розвиток мовлення №4. Аналіз контрольної роботи
13 Розвиток мовлення № 5. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.
14 Розвиток мовлення № 6. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника та ін.).
15 Лексикологія Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.
16 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.
17 Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).
18 Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

(рекомендований вид роботи)

19 Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і;
20 Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа;
21 Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.
22 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.
23 Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.
24 Пароніми (практично).
25 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 2. Лексикологія
26 Розвиток мовлення № 7. Аналіз контрольної роботи
27 Фразеологія. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.
28 Розвиток мовлення №8. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).
29 Фразеологіз­ми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.
30 Розвиток мовлення № 9. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення.

Будова елементарного роздуму.

31 Розвиток мовлення № 10. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
32 Розвиток мовлення № 11. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.
33 Розвиток мовлення № 12. Аналіз письмового твору.
34 Пояснення значення прислів’їв, приказок, крилатих висловів.

(рекомендований вид роботи)

35 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 3. Фразеологія.
36 Розвиток мовлення № 13. Аналіз контрольної роботи.
37

Словотвір. Орфографія

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

38 Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.
39 Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.
40 Словотвірний ланцюжок.
41 Словотвірний розбір слова.
42 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням чн- (-шн-). Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами ськ-, -цьк-, -зьк та іменників із суфіксами  ств(о), -зтв(о), -цтв(о).
43 Створення оповідання про віртуальну мандрівку Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників (наприклад: полтавський — Полтавщина; вінницький — Вінниччина та ін.).                      (рекомендований вид роботи)
44 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.
45 Творення складноскорочених слів.  Правопис складноскорочених слів.
46 Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-;
47 Розвиток мовлення № 14.   Будова опису приміщення.
48 Морфологія. Орфографія

Повторення вивченого про самостійні частини мови

в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

49  Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Обговорення ролі опису приміщення в художніх і наукових текстах.

(рекомендований вид роботи)

50 Контрольний диктант
51 Розвиток мовлення № 15. Контрольний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.
52

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 4.

Словотвір. Орфографія

 

53 Розвиток мовлення № 16. Аналіз контрольних робіт.

усний переказ, діалог

54 Іменник.Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
55 Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).
56 Розвиток мовлення № 17. Визначення ролі іменників в описі приміщення
57 Велика буква та лапки у власних назвах
58 Розвиток мовлення №  18  Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.
59 Збірні іменники.
60 Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.
61 Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
62 Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.
63 Відмінювання іменників І відміни.
64 Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.
65 Букви а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.
66 Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.
67 Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.
68 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
69 Особливості написання іменників у кличному відмінку.
70 Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові,
71 Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові.  (рекомендований вид роботи)
72 Редагування речень (текстів), що містять абревіатури, з акцентуванням уваги на визначенні роду абревіатур та узгодженні їх з іншими словами в реченні (ЗНО, ІКТ та ін.)
73 Не з іменниками.
74 Букви е, и, і в суфіксах ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).
75 Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).
76 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 5. Іменник
77 Розвиток мовлення № 19. Аналіз контрольної роботи
78 Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
79 Розвиток мовлення № 20. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).
80 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.
81 Перехід прикметників з однієї групи в іншу.
82 Розвиток мовлення № 21. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.
83 Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.
84 Розвиток мовлення № 22. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.
85 Розвиток мовлення № 23. Аналіз письмового переказу.
86 Відмінювання прикметників.
87 Прикметники твердої й м’якої груп. Перехід прикметників в іменники.
88 Творення прикметників (практично). Написання прикметників із суфіксами:-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,-цьк-, -зьк-.
89 Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,-ичн-.
90 Написання не з прикметниками.
91 Розвиток мовлення № 24 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.
92 Розвиток мовлення № 25. Аналіз письмового твору.
93 Написання н і нн у прикметниках.
94 Написання складних прикметників разом і через дефіс.
95 Написання прізвищ прикметникової форми.
96 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 6. Прикметник.
97 Розвиток мовлення № 26. Аналіз контрольної роботи.
98 Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
99 Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.
100 Числівники прості, складні й складені.
101 Відмінювання числівників.
102 Відмінювання числівників.
103 Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників.
104 Написання разом порядкових числівників з -тисячний. Узгодження числівників з іменниками.
105 Узгодження числівників з іменниками.
106 Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.
107 Розвиток мовлення №  27. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)
108 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 7. Числівник
109 Розвиток мовлення №  28. Аналіз контрольної роботи
110 Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
111 Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).
112 Відмінювання займенників усіх розрядів.
113 Відмінювання займенників усіх розрядів.
114 Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

115 Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.
116

Повторення в кінці року.

Лексикологія. Фразеологія.

117 Контрольний диктант
118 Словотвір та орфографія.
119 Морфологія й орфографія.
120 Розвиток мовлення № 29. Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність»)  з використанням займенників, що належать до різних розрядів.
121 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 8. Займенник. Повторення в кінці року.
122 Розвиток мовлення №  30.  Аналіз контрольних робіт.

(оцінювання усний твір і читання вголос)

Далі буде… (планування 5 клас українська література, 6 клас —  література; 9 клас — мова та література; 11 клас — мова та література)

Комментарии запрещены.

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас