Календарне планування на 2017-2018 н.р. українська мова 5 клас

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

5-й клас

(122 год., 3,5 год на тиждень)

 

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 4 4
Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір 1
Правопис:

диктант

 

1

 

1

 

Зміст навчального матеріалу Дата Примітки
1 Вступ.Значення мови в житті людини й суспільства.

Українська мова — державна мова України.

2 Розвиток мовлення № 1  Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).
Повторення вивченого в початкових класах
3 Текст. Речення. Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.
4 Розвиток мовлення № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).
5 Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.
6  Колективне складання словничка найпоширеніших етикетних формул (привітання, прощання, вибачення, висловлення вдячності та ін.).
7 Розвиток мовлення №3. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлення).
8 Розвиток мовлення №4. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета (тварини).
9 Розвиток мовлення № 5.    Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).
10 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 1. Повторення вивченого в початкових класах.      (Диктант)
11 Розвиток мовлення № 6. Аналіз контрольної роботи

Лексикологія.

12 Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).
13 Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення).
14 Лексична помилка та умовне позначення її (практично).
15 Тлумачний словник.
16 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення).
17 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення).
18 Пароніми.
19 Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.
20 Розвиток мовлення № 7. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).
21

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 2 Лексикологія.    

22 Розвиток мовлення № 8. Аналіз контрольних робіт

23

Будова слова. Орфографія.

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

24 Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).
25 Спільнокореневі слова й форми слова.
26 Незмінні й змінні слова.
27 Правопис значущих частин слова (повторення).
28

Розвиток мовлення № 9. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

29

Розвиток мовлення № 10.  Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

30

Правопис значущих частин слова (повторення).

31

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

32

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

(рекомендований вид роботи)

33

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 3. Будова слова. Орфографія.

34

Розвиток мовлення № 11.  Аналіз контрольних робіт.

35

      Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

36

Голосні й приголосні звуки.

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

37

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

 

 

38

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

 

 

39

Розвиток мовлення № 12. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

40

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

41

Орфоепічна помилка (практично).

42

 Розвиток мовлення № 13. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

43

Орфоепічна помилка (практично).

44 Розвиток мовлення №14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).
45 Розвиток мовлення № 15  Аналіз письмового твору.
46 Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.
47 Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
48 Розвиток мовлення № 16.       Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.
49 Розвиток мовлення № 17. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.
50 Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.
51 Орфографічний словник.  Орфограма (практично).
52 Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.
53 Контрольний диктант    
54 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 4.     Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
55 Розвиток мовлення № 18.  Аналіз контрольних робіт. (усний переказ, діалог)
56 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.
57 Вимова і правопис префіксів роз-, без-
58 Спрощення в групах приголосних.
59 Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].
60 Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).
61 Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).
62 Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).
63 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
64 Основні правила переносу.
65 Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).
66 Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).
67 Правила вживання апострофа
68 Розвиток мовлення № 19.  Контрольний твірроздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).
69 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 5. Вимова приголосних звуків.
70 Розвиток мовлення № 20  Аналіз контрольних робіт.
71 Відомості із синтаксису й пунктуації.Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.
72 Головне й залежне слово в словосполученні..
73 Речення, його граматична основа (підмет і присудок).
74 Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
75 Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).
76 Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).
77 Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).
78 Другорядні члени речення: додаток
79 Другорядні члени речення:означення
80 Другорядні члени речення:обставина
81 Діалог-розпитування (орієнтовні теми: «Домашня тварина, про яку ти мрієш» (з використанням реплік-речень, що містять означення), «Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки), «Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, які містять обставини).

(рекомендований вид роботи)

82 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.
83 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 6. Відомості із синтаксису й пунктуації.
84 Розвиток мовлення № 21. Аналіз контрольної роботи.
85 Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).
86 Кома між однорідними членами.
87 Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами
88 Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.
89 Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.
90 Розвиток мовлення № 22 Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.
91 Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).
92 Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).
93 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).
94 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).
95 Виділення вставних слів на письмі комами.
96 Виділення вставних слів на письмі комами.
97 Розвиток мовлення № 23  Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.
98 Розвиток мовлення № 24 Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).
99 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
100 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
101 Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
102 Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
103 Розвиток мовлення № 25. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.
104 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 7. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами
105 Розвиток мовлення № 26. Аналіз контрольних робіт
106 Пряма мова. Діалог.
107 Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.
108 Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.
109 Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.
110 Тире при діалозі.
111 Тире при діалозі.
112 Розділові знаки в реченнях із прямою мовою та при діалозі.
113 Розвиток мовлення № 27. Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову. (рекомендований вид роботи)
114

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року.

Лексикологія.

115

Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

(рекомендований вид роботи)

116 Будова слова й орфографія
117 Фонетика й графіка.
118 Орфоепія й орфографія.
119 Синтаксис і пунктуація
120

Контрольний диктант

121

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 8.          Пряма мова. Діалог. Повторення й узагальнення вивченого в кінці року.

122

Розвиток мовлення № 28. Аналіз контрольних робіт

сний твір і Читання вголос)

 

Далі буде… (планування 5 клас українська література, 6 клас — мова та література; 9 клас — мова та література; 11 клас — мова та література)

Комментарии запрещены.

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас