Усі уроки української мови. 9 клас. І семестр. Нова програма

Голобородько Є. П., Голобородько К. Ю., Павлик О. А.
У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 9 класу, які розроблено із врахування змін здійснених Міністерством освіти і науки України 2015, 2017 рр. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.       

ЗМІСТ

Календарно-тематичне планування уроківукраїнської мови в 9 класі. І семестр …3

Вступ…5

Урок № 1 Українська мова серед інших мов. Розвиток української мови …5

Повторення вивченого у 8 класі …9

Урок № 2 Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення …9

Урок № 3 Просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому …13

Урок № 4 Основні правила правопису …16

Синтаксис. Пунктуація …24

Пряма й непряма мова…24

Урок № 5 Пряма й непряма мова. Пряма мова. Інтонування речень із прямою мовою …24

Урок № 6 Розділові знаки в реченнях із прямою мовою …28

Урок № 7 Непряма мова як засіб передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою …31

Урок № 8 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення. Види мовленнєвої діяльності …34

Урок № 9 Цитата як спосіб передачі чужої мови …37

Урок № 10 Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел) ..41

Урок № 11 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю …45

Урок № 12 Діалог. Розділові знаки в діалозі ..49

Урок № 13 Тематична контрольна робота № 1 з теми «Пряма й непряма мова» (тестові завдання) …52

Складнереченняй ознакийого. Складносуряднеречення…59

Урок № 14 Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком …59

Урок № 15 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому ..63

Урок № 16 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення …65

Урок № 17 Розділові знаки між частинами складносурядного речення …69

Урок № 18 Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень …72

Урок № 19 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю …76

Складнопідрядне речення…86

Урок № 20 Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому …86

Урок № 21 Основні види складнопідрядних речень. Підрядні сполучники й сполучні слова. Розділові знаки в складнопідрядному реченні …91

Урок № 22 Складнопідрядні речення з підрядними означальними ..95

Урок № 23 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними …99

Урок № 24 Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему …104

Урок № 25 Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему …108

Урок № 26 Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня і міри, з підрядними порівняльними …109

Урок № 27 Складнопідрядні речення з підрядними часу, умови, місця, мети, причини, наслідку, допусту …114

Урок № 28 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними (тренувальні вправи) …119

Урок № 29 Складнопідрядне речення з кількома підрядними ..123

Урок № 30 Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними …128

Урок № 31 Складнопідрядне речення з кількома підрядними (тренувальні вправи) …133

Урок № 32 Тематична контрольна робота № 2 з теми «складнопідрядне речення» (контрольний тест) …138

Комментарии запрещены.